Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 16. studenog 2018. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju čipiranja pasa na
području Općine Stari Mikanovci tijekom 2019. godine

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci sufinancirati će čipiranje pasa na području Općine Stari Mikanovci u 2019. godini u 100% iznosu.
Sredstva za sufinanciranje cijepljenja pasa osigurat će se u Proračunu za 2019. godinu.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke ostvaruju mještani s područja Općine Stari Mikanovci, i to za jednog psa po domaćinstvu koji se prvi puta čipira.
Uvjet za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke je da pas mora biti čipiran u Veterinarskoj stanici, te da se u Općinu Stari Mikanovci dostavi odgovarajuća dokumentacija koja je ujedno dokaz o izvršenom čipiranju.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.