Praogrami za 2020. godinu

Odluka o o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i čl. 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13, 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 26. studenog 2019. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/15, 12/16, 19/17 i 30/18) u članku 13. stavku 1. iznos „5.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „6.000,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o raspodjeli sredstava za financijsku potporu političkim strankama za 2020. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13 i 6/18) na sjednici održanoj 26. studenog 2019. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli sredstava za financijsku potporu
političkim strankama za 2020. godinu

I. Sredstva osigurana u Proračunu Općine Stari Mikanovci za 2020. godinu za financijsku potporu političkim strankama u iznosu od 27.000,00 kn raspodijelit će se političkim strankama Općine Stari Mikanovci razmjerno broju vijećnika u Općinskom vijeću Općine Stari Mikanovci u iznosu od 2.000,00 kn po vijećniku.
Za svakoga izabranog člana podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na dodatnu naknadu u visini od 10 % iznosa utvrđenog za svakog člana Općinskog vijeća.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke u iznosima kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske 8.200,00 kn
2. Hrvatska demokratska zajednica 8.600,00 kn
3. Hrvatska seljačka stranka 6.200,00 kn
5. Hrvatska narodna stranka 2.000,00 kn
7. Hrvatska stranka prava 2.000,00 kn.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

1. Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2020. godini temeljem Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

2.Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:
– da ima sjedište na području Općine Stari Mikanovci
– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija
– da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Stari Mikanovci.

3. Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:
a) prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku:
b) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja
c) financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta
e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)
f) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta

4. Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Udruge koje su u 2019. godini koristile financijsku potporu Općine Stari Mikanovci dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku.

5. Rok za prijavu je 31. prosinca 2019. godine.

6. Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.

7. Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.
Temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka pisanim putem dostavljaju se pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.
Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.
Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.

KLASA: 402-08/19-01/37
URBROJ: 2188/11-01-19-01
Stari Mikanovci, 26. studeni 2019.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Preuzimanje dokumenta:

Javni natječaj za dodjelu poticaj

Temeljem Odluke o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

1. Općina Stari Mikanovci dodjeljuje osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile
nekretninu za stanovanje ili ishodili građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, na području Općine Stari Mikanovci i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kn.

2. Poticaj se dodjeljuje u visini od 25.000,00 kuna po korisniku i isplaćuje se na račun korisnika poticaja.

3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

4. Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

5. Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina.

6. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ natječaj za dodjelu poticaja“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci.

7. Prijavi je potrebno priložiti:
– Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole
– Zemljišno knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ne stariji od 30 dana
– Kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu
– Izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (ovjerenu kod javnog bilježnika)
– Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

8. Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

9. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo na temelju čijeg prijedloga Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

10. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2019. godini, odnosno za gradnju nekretnina za koju je građevinska dozvola ishođena 2019. godine i to redoslijedom kupnje prema predanim zahtjevima te u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka  47. stavka 1.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za  ponedjeljak 28. listopada  2019. godine.

Sjednica će se održati  u  općinskoj vijećnici s  početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 Usvajanje zapisnika s osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Stari Mikanovci
  4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci
  5. R a z l i č i t o .

  

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                       Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

19. Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa za prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“

U svezi oglasa objavljenog dana 7. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“  na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Adela Jurić, Vinkovci, A.Akšamovića 22
  2. Ivana Batinić, Vinkovci, Zagrebačka 18
  3. Marija Matanić, Vinkovci, Blok Alberta Kinerta 10
  4. Mirjana Rako, Ivankovo, Rojičani 92
  5. Jasenka Bebek, Vinkovci, A.Akšamovića 17

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana  28. listopada 2019. godine (ponedjeljak), pisano testiranje s početkom u 10,00 sati i intervju s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa