Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općina Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

I. CILJANA SKUPINA

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na teže zapošljive skupine kao što su: žene starosti 50 godina i starije, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

II. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
Za minimalno šest (6) korisnika projekta.

III. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 15.

IV. MJESTO RADA

Navedeni poslovi iz točke II. ovog Javnog poziva obavljati će se na području Općine Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci).

V. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

VI. DOSTAVA PRIJAVA

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ovog Javnog poziva, uz prijavu na natječaj i životopis, dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Preslika osobne iskaznice,
2. Preslika dokaza o završenoj školi,
3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
4. Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr ). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.
Važećom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i potrebne dokumente koji su navedeni u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i valjanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Pisane prijave podnose se osobno ili putem pošte, na adresu:

OPĆINA STARI MIKANOVCI
ŠKOLSKA 1
32284 STARI MIKANOVCI

sa naznakom „Za natječaj – Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

VII.
Prijave se dostavljaju zaključno s danom 01.10.2020. godine.
Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranicama: www.mikanovci.hr

Općinski načelnik

Mario Milinković, bacc.ing.el.

 

DOKUMENTI:

Obavijest o testiranju za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD – „Sudjeluj aktivno danas“

Obavijest o testiranju svim kandidatkinjama prijavljenima na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD – „Sudjeluj aktivno danas“

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz obavještava sve kandidate prijavljene na natječaj za prijem u radni odnos na određen vrijeme na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta SAD „ Sudjeluj aktivno danas“ – Zaželi faza II, o održavanju testiranja prijavljenih kandidata koje će se održati prema slijedećem rasporedu :

Općina Stari Mikanovci -testiranje će se održati 11.09.2020. (petak) u Šahovskom domu u Starim Mikanovcima, na adresi Školska ulica 17, Stari Mikanovci u 10:00 sati.

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu zbog identifikacije kandidatkinja. Kandidatkinje dolaze na testiranje u mjesto (općinu) za koje su se prijavile na natječaju.

Kontakt: Monika Tolj, voditeljica projekta 095 / 737 – 8104
Marijana Cvitanović, asistentica na projektu 098 / 979 – 0640

Poveznica na stranicu LAG- Bosutski niz:
https://lag-bosutskiniz.hr/1644-2/

Javni poziv na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD „Sudjeluj aktivno danas“

Lag Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6, Nijemci, u svojstvu nositelja projekta SAD “Sudjeluj aktivno danas“ (Zaželi Faza II) raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na području 4 jedinice lokalne samouprave ( Općina Babina Greda, Općina Vođinci, Općina Stari Mikanovci i Općina Andrijaševci).

Projekt SAD „Sudjeluj aktivno danas“ osigurava zapošljavanje ukupno 44 pripadnice ciljane skupine na području navedenih JLS-ova.

Obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca

Dana 29. kolovoza 2020. g tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje, Š. Petefija 109, provoditi će adulticidni tretman komaraca na području Općine Stari Mikanovci sukladno operativnom planu izvoditelja.

Napomena: u slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka, tretman se odgađaza slijedeći povoljni dan.

Upozoravamo:

– Vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu
– Roditelje da spriječe nepotrebno izlaganje djece insekticidu
– Građane s dišnim smetnjama kao i sve ostale da se ne izlažu dimu
– Pčelare da zatvore svoje košnice

Upozoravamo sve mještane, bez obzira na zdravstveno stanje, da se ne izlažu nepotrebno insekticidu, jer iako su kemijske supstance sadržane u dimu i ispuštene iz strojeva dozvoljene koncentracije, potrebno je čuvati se izravne izloženosti te po savjetu policije usporiti u prometu te stati na nekoliko minuta dok se dim ne raziđe.


Javni natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17, članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

I. za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
– spremač/ica (namještenik IV: kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijskirang), jedan izvršitelj.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta..
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– osnovna škola.

III. Na javnom natječaju (u nastavku: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. akona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 57/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) i dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispujavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

V. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
– potvrdu o ostvarenom radnom stažu s HZMO-a,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 15. i 16. ZNS-a (ne treba ovjeravati),
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke
podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte).
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

VI. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

VII. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

VIII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povuka prijavu na natječaj.

IX. Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari
Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za prijam spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI


Dokumenti:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., članka 28. stavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :

1. KOORDINATOR/ICA NA EU PROJEKTU „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

– stručno znanje: visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;
– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje engleskog jezika

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
 • lastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba
  ovjeravati),
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.

Trajanje radnog odnosa – 18 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane prijave podnose se do 12. kolovoza 2020. godine na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica na EU Projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada Općine Stari Mikanovci – ne otvaraj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA:
Danijela Ljubas, mag.iur.


Dokmenti:

Skip to content