Odluka Župana Vukovarsko-srijemske županije o proglašenju elementarne nepogode i Obavijest za prijavu štete

Obavijest kojom se obavještavaju žitelji Općine Stari Mikanovci da je Župan Vukovarsko – srijemske županije proglasio elementarnu nepogodu zbog materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama nastalim zbog vremenske nepogode uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrom dana 7. srpnja 2019. godine.

Svi koji su pretrpjeli štetu, moraju prijaviti u Općinu Stari Mikanovci.

NAPOMENA: Napomena: Ponijeti zahtjev za potporu za 2019. godinu ili drugi dokument kojim se dokazuje osnova korištenja zemljišta

OPĆINA STARI MIKANOVCI
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Dokumenti:

 

Izvješća o realizaciji programa za 2018. godinu

Dokumenti:

Izvješća je usvojilo Općinsko vijeće na sjednici 12. lipnja 2019. godine.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine   d o n o s i                                                                                                                                                                                                       

O D L U K U

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

 Članak 1.

Ovom se Odlukom sukladno postojećoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stari Mikanovci, osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci.

članak 2.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 3.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci sastoji se od:

  • upravljačke skupine i
  • dvije operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8)  pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

ČlanAk 4.

Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

Članak 5.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci.

Članak 6.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Stari Mikanovci.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci, KLASA: 810-01/17-01/5, URBROJ: 2188/11-01-17-1  od 5. srpnja  2017. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                               Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

PREUZIMANJE: Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci (16 kB)

 

 

Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 12. lipnja 2019. godine, donosi

PRAVILNIK
o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

PREUZIMANJE: Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama (27 kB)

Obavijest o suzbijanju komaraca

Predmet: Obavijest o suzbijanju komaraca

Tretiranje sa zemlje

Obavještavamo Vas da će Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci obaviti tretiranje komaraca toplim zamagljivanjem na području Općine Stari Mikanovci, mjesta Stari Mikanovci i Novi
Mikanovci dana 14.06.2019.(petak) u večernjem terminu između 19-22h.
Tretiranje komaraca provodit će se preparatima niske toksičnosti za primjenu u urbanim sredinama i sa dozvolom od Ministarstva zdravlja za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Molimo vlasnike pčela da zaštite svoje košnice.

Napomena:
Ukoliko tretiranje nije moguće obaviti radi vremenskih neprilika, tretiranje se odgađa za sljedeći dan kada to bude moguće.

Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci
DDD služba
Ana Kudric,mag.educ.biol. et chem.
Tel: 032/339-192
Mob: 099/345-9624
e-mail: vet.st.vk.ddd@gmail.com

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za srijedu 12. lipnja 2019. godine. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 20,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu
3. Izvješće o izvršenju programa za 2018. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program socijalne skrbi
– Program javnih potreba za udruge građana
– Program javnih potreba u sportu
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
– Odluka o raspodjeli sredstava za financijsku potporu političkim strankama
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama
6. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci
7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
8. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Radnice Programa Zaželi završile osposobljavanje za gerontodomaćicu

Dana 3. lipnja u Tehničkom učilištu Vinkovci našim polaznicama izdana su Uvjerenja o osposobljavanju. Praktični dio programa zaposlenice su obavljale u Domu za starije i nemoćne – Sv. Ante u Novim Mikanovcima. Svrha ovog osposobljavanja je bila omogućiti ženama lakši pristup tržištu rada i pronalasku trajnog zaposlenja. Na taj se način osigurava ispunjenje ciljeva i održivosti projekta i nakon njegova završetka.

Program osposobljavanja obavljao se za 12 žena od 4. veljače 2019. do 3. lipnja 2019. godine u trajanju od 160 sati.

Više na web stranici Projekta.

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) i sukladno  Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Stari Mikanovci  za 2019. godinu, KLASA: 118-01/19-01/08, URBROJ: 2188/11-01-19-1 od  14. ožujka 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

J A V N I   P O Z I V za prijam na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

U cilju  provedbe  programa, odnosno korištenja  mjera  Hrvatskog zavoda   za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“  Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  objavljuje javni poziv  za prijem  na stručno osposobljavanje   za rad bez zasnivanja  radnog odnosa.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) obavljati će se u Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Stari Mikanovci:

Radno mjesto Stručna sprema Broj

izvršitelja

Financijski referent

 

SSS – IV stupanj ekonomskog smjera 1

Kandidati  koji se prijavljuju na ovaj poziv, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da se vode  u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana

– da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje

ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 Kandidati  koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika tražene diplome)
  4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva više od 1 godine u traženom

zvanju ( potvrda HZMO )

  1. dokaz od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba duže od 30 dana, ne starija od mjesec dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), izabrani kandidat polaznik programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora,
– prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci i na web stranici Općine Stari Mikanovci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:  Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1 s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kandidatkinji za koje Hrvatski zavod za zapošljavanje izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno svojim pravilima.

 Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Download: Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci (80 kB)