Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak
1. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o imenovanju.
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti pravovremenu i potpunu dokumentaciju te priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslik diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme. Prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te se može imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
– vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),
– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na javni natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članaka
15. i 16. ZNS-a
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom u Općinskoj vijećnici Općine Stari Mikanovci. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI

DOKUMENTI:

Praogrami za 2020. godinu

Odluka o o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i čl. 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13, 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 26. studenog 2019. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/15, 12/16, 19/17 i 30/18) u članku 13. stavku 1. iznos „5.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „6.000,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

1. Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2020. godini temeljem Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

2.Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:
– da ima sjedište na području Općine Stari Mikanovci
– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija
– da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Stari Mikanovci.

3. Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:
a) prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku:
b) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja
c) financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta
e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)
f) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta

4. Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Udruge koje su u 2019. godini koristile financijsku potporu Općine Stari Mikanovci dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku.

5. Rok za prijavu je 31. prosinca 2019. godine.

6. Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.

7. Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.
Temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka pisanim putem dostavljaju se pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.
Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.
Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.

KLASA: 402-08/19-01/37
URBROJ: 2188/11-01-19-01
Stari Mikanovci, 26. studeni 2019.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Preuzimanje dokumenta:

Javni natječaj za dodjelu poticaj

Temeljem Odluke o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

1. Općina Stari Mikanovci dodjeljuje osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile
nekretninu za stanovanje ili ishodili građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, na području Općine Stari Mikanovci i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kn.

2. Poticaj se dodjeljuje u visini od 25.000,00 kuna po korisniku i isplaćuje se na račun korisnika poticaja.

3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

4. Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

5. Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina.

6. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ natječaj za dodjelu poticaja“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci.

7. Prijavi je potrebno priložiti:
– Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole
– Zemljišno knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ne stariji od 30 dana
– Kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu
– Izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (ovjerenu kod javnog bilježnika)
– Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

8. Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

9. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo na temelju čijeg prijedloga Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

10. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2019. godini, odnosno za gradnju nekretnina za koju je građevinska dozvola ishođena 2019. godine i to redoslijedom kupnje prema predanim zahtjevima te u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka  47. stavka 1.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za  ponedjeljak 28. listopada  2019. godine.

Sjednica će se održati  u  općinskoj vijećnici s  početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 Usvajanje zapisnika s osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Stari Mikanovci
  4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci
  5. R a z l i č i t o .

  

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                       Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

19. Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Skip to content