Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za srijedu 04. ožujka 2020. godine.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s dvadesetprve sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu PU Vedri dani
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci
5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini
10. Različito .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Konjarević, dipl. ing. šum

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 07/19) Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na upotrebu udrugama, dana 18. veljače 2020. godine, raspisuje  Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci  na uporabu udrugama

DOKUMENTI:

Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./20

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./20.

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2019./20.

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
– imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
– da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
– presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata od strane udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata od strane udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci možete preuzeti na priloženoj poveznici.

Sjednica je održana 15. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u prostorijama Općine Stari Mikanovci.

Rang lista Natječaja za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano je temeljem Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, KLASA: 110-03/19-
01/11, URBROJ: 2188/11-01-19-3 od 20. prosinca 2019. godine, koje je donio općinski načelnik Općine Stari Mikanovci, u sastavu:

1. Hrvoje Šutalo – za predsjednika
2. Domagoj Stolnik- za člana
3. Marina Vukušić – za člana.

DONOSI RANG-LISTU TESTIRANJA KANDIDATA:

1. Danijela Ljubas,

Pismeni dio – testiranje 9/10
Usmeni dio – intervju 9/10

UKUPNO: 18/20.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 20. prosinca 2019. godine u Narodnom novinama broj 125/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci na neodređeno vrijeme, održalo je
dana 31. prosinca 2019. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeća kandidatkinja koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane natječajem:

Danijela Ljubas

2. Kandidatkinja iz točke 1. poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci dana:

13. siječnja 2020. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati

3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje
kandidata za provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.

4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.

5.  Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content