Odluka o komunalnom doprinosu

 

Na temelju članka  78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18,   i  članka   31. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine  Stari Mikanovci  na  sjednici održanoj   6. ožujka 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

 

Odluku možete preuzeti na priloženoj poveznici.

– Odluka o komunalnom doprinosu (WORD 62 kb)

Odluka o osnivanju prava građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci, temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 1. i 4. o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), članka  21. Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 16/11 i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18) donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

I.

Općina Stari Mikanovci osniva pravo građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.  Zagreb, na svojoj nekretnini i to na

  • č. br. 1819/4 Kolodvorska – dvorište, trafostanica sa 60 m2 . upisane u z.k.ul.br. 164 k.o.Stari Mikanovci,

u svrhu usklađivanja  stvarnog stanja  sa zemljišno knjižnim za trafostanicu – PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 izgrađenu radi poboljšanja postrojenja za kvalitetniju opskrbu električnom energijom većeg broja potrošača naselja Mikanovci –  Rješenje za uporabu broj: UP/I-06-1091-1974 od 10. 6. 1974. godine izdano od Općine Vinkovci, Općinskog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove Vinkovci.

II.

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme – dok postoji PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 na k,č, br. 1819/4 k.o. Stari Mikanovci, te će se upisati u zemljišne knjige.

III.

Pravo građenja osniva se sukladno članku 1. i 4. Zakona o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), koji propisuje da se za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, ne plaćaju naknade za stjecanje prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovom zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.

IV.

Ugovorom o osnivanju prava građenja utvrdit će se odnosi između Općine Stari Mikanovci i Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci da u ime Općine Stari Mikanovci potpiše ugovor o osnivanju prava građenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

KLASA:  021-05/19-01/40

URBROJ: 2188/11-01-19-01

Stari Mikanovci, 6. ožujka 2019.

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Stari Mikanovci za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Stari Mikanovci unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a bit će objavljena i na web stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr).

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević,dipl.ing.šum.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na početku ovoga izvješća važno je osvrnuti se na ostvarenje proračuna za 2018. godinu, ostvarili smo rekordni proračun u iznosu od 8.532.000 kn. Ističem zadovoljstvo ostvarenim prihodima za 2018. godinu te vjerujem da će i u ovoj godini prihodi biti u razini prošlogodišnjih. O samim stavkama i iznosima cjelokupnog proračuna za 2018. godinu ćemo reći nešto više na idućoj sjednici vijeća kada će biti godišnji obračun proračuna.
U nastavku iznosim vrste rashoda.

Obrazovanje

U školskoj godini 2018./2019. nastavili smo sa svim mjerama kao i do sada. Mjere se odnose na sufinanciranje prehrane u školi, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje knjiga i bilježnica, stipendija studentima itd. Prošle godine smo svakom osnovnoškolcu za nabavu knjiga i bilježnica isplatili iznos od 500,00 kn. Kao dokaz plaćanja zahtjevali smo presliku računa. Ukupan isplaćeni iznos je 105.000,00 kn.

Ove godine, kao i do sada, raspisali smo natječaj za dodjelu stipendija studentima po istim uvjetima kao i prethodnih godina. Natječaj je završio, isplate će bit u ovom mjesecu. Od ove godine sufinanciramo smještaj učenicima u srednjoškolskim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno. Mjera se uspješno provodi od početka godine.

Demografski razvitak

U 2018. godini isplatili smo naknadu za novorođenu djecu u iznosu od 84.000,00 kn. Prošle godine naknada je iznosila 4.000,00 kn i sredstva su isplaćena za 21 dijete. Od ove godine naknada je povišena i iznosi 5.000,00 kn. Plan nam je svake godine iznos ove naknade povećati za tisuću kuna i nadam se da ćemo to i ostvariti.

Mjera sufinanciranja kupnje i izgradnje kuća na području Općine pokazala se kao odlična. Mjeru je prošle godine iskoristilo 7 obitelji (5 – kupnja kuće, 2 – gradnja kuće). Svima koji su ostvarili prava je isplaćen iznos od 25.000,00 kn. Ukupan iznos koji je isplaćen iznosi 175.000,00 kn.

Zbog povećanih prihoda proračuna do raspisivanja natječaja za ovu godinu razmatramo o povećanju iznosa sufinanciranja za kupnju i gradnju kuća s 25.000,00 kn na 30.000,00 kn.

Predškolska ustanova „ Vedri dani“

Uspješno su realizirane financijske obaveze prema Vrtiću. Općina izdvaja veća mjesečna financijska sredstva nego do sada jer smo zbog povećanog broja djece zaposlili odgajateljicu na određeno vrijeme da uspješno odradimo ovu pedagošku godinu. Trenutno Vrtić pohađa 52 djece dok je u predškolsku skupinu upisano 15-ero djece. Predškolska ustanova „Vedri dani“ ukupno broji 67- ero djece.

Prošle godine realiziran je projekt obnove Vrtića u ukupnoj vrijednosti projekta od 650.000,00 kn. Odobreno nam je sufinanciranje u iznosu od 320.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša.
Naknadno smo od Ministarstva regionalnog razvoja sa stavke sufinanciranja europskih projekata dobili razliku sredstava od 167.000,00 kn, tako da je Općina sufinancirala okvirno 150.000,00 kn.
Također mogu istaknuti da smo se kandidirali za trošak izrade projektne dokumentacije za nadogradnju postojećeg Vrtića. Dobili smo od Ministarstva demografije 70.000,00 kn i izrađuje se projekt rekonstrukcije i nadogradnje vrtića gdje će biti potpuno nova zgrada koja će biti spojena sa postojećom zgradom vrtića. Glavni projekt će bit gotov do 31.3.2019. godine.

Vezano uz Vrtić treba spomenuti demografsku mjeru. Općina sufinancira s 800,00 kn mjesečno boravak djece s područja naše Općine u jaslicama u Vinkovcima. Mjera se uspješno provodi.

Javna vodoposkrba i odvodnja

Pred nama je pri kraju projekt rekonstrukcije vodovodne mreže Mikanovci-Vođinci. Vrijednost projekta iznosi 5.085.000,00 kn. Kroz Nove Mikanovce proveli smo novu vodovodnu mrežu s priključcima. Vlastitim smo sredstvima napravili novu vodovodnu mrežu uz cestu odvojka Braće Radića prema obiteljskoj kući Jurčević koja nije bila u projektu. Naselje Novi Mikanovci ima novu vodovodnu mrežu.

Projekt Aglomeracije Mikanovci-Vođinci zadnja faza je gotova. Završava se studija koja još nedostaje za potpunu dokumentaciju. Trenutačno se izvode radovi na Aglomeraciji Vinkovci, a nakon toga ide završetak kanalizacije na području naše Općine.

Crkvene zajednice i groblja

U protekloj 2018. godini finanancijski smo pomogli Župi sv.Klare i sv.Bartola s iznosom od 100.000,00 kn, od toga dotacije crkvama 20.000,00 kn a ostalih 80.000,00 tisuća kuna u kapitalno uređenje crkve sv.Bartola. Ove godine smo u proračunu predvidjeli dotaciju za obnovu crkve sv.Klare te smo sukladno dogovoru sa župnikom Vladom o dinamici prebacivanja proračunom predviđenog iznosa započeli s istim.

Na inicijativu Općine u dogovoru s župnikom odlučeno je da se ukida rad nedjeljom i blagdanima.

Spomenik braniteljima

Uspješno realiziran projekt podizanja spomenik Hrvatskim braniteljima, otkrivanje spomenika obilježeno u programu obilježavanja Dana Općine 2018. godine. U dogovoru smo kako obilježiti ratnu bolnicu koja je bila u našoj osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića.

Zaštita okoliša

Tijekom ove godine saniramo divlja odlagališta smeća. Građevinski otpad skuplja se na „Ciglani“ te ove godine planiramo ga drobiti i nasipati po poljskim putevima.

Potpisan ugovor s fondom za zaštitu okoliša o nabavci žutih kanti za plastiku za svako domaćinstvo. Fond provodi jedinstvenu javnu nabavu i očekujemo kante za svako domaćinstvo u svibnju 2019. godine. Fond sufinancira 85%, Općina sudjeluje sa 15%.

Tvrtka „Nevkoš“ kontenjer za poseban otpad dovozi jednom mjesečno u Stare i u Nove Mikanovce, te smo time omogućili mještanima legalno odlaganje posebnog otpada (određene vrste baterija, igle, lijekove, pesticidi itd…).

Od prošle jeseni smo uveli kontenjere za zbrinjavanje svinjskog otpada, sami smo investirali u te kontenjere da nam ostanu u vlasništvu. Agroproteinki plaćamo 69 lipa po kilogramu, ukupno je za prošlu godinu bilo oko 14 tona otpada.

Navodim da je koncesionar za odvoz smeća „Utvaj“ Retkovci uskladio cijene odvoza sukladno zakonu po količini. Sve kante su čipirane.

Led javna rasvjeta

Jedan od najuspješnijih projekata, uspješno isprojektirano, kandidirano i realizirano krajem prošle godine. Osim nove javne rasvjete i vizualnog izgleda, vrlo bitan je ekonomski dio gdje usporedbom računa vidimo razliku od 50% u odnosu na iste mjesece godinu dana prije. Ukupna vrijednost projekta je 680.000,00 kn. Vlastitim sredstvima Općine smo realizirali postavljanje Led rasvjete u Mlinskoj ulici. Ove godine planiramo riješavanje sporednih ulica.

HZZ

Kao i svake godine nastavili smo suradnju i povlačenje sredstava iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konstantno se nastavlja program zapošljavanja javnih radova i vježbenika/vježbenica u stopostotnom financiranju HZZ (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Ukupan iznos od mjera HZZ za zapošljavanje u javnim radovima u 2018. je bio 228.000,00 kn. Krajem trećeg mjeseca ove godine trebali bi krenuti novi programi zapošljavanja u javnim radovima.

Projekt „Zaželi“

Projekt „Zaželi“ ukupne vrijednost projekta 1.852.000,00 kn uspješno se realizira. Na projektu je zaposleno 10 žena starijih od 50 godina, te smo od 5.veljače ove godine zaposlili još dvije žene. Zaposlene žene će se brinuti o 85 korisnika. Trenutačno svih 12 žena ide na prekvalifikaciju za gerontodomaćicu što će im također biti plaćeno iz projekta. Nadam se pri završetku projekta da će se lakše moći zaposliti. Korisnici higijenske pakete primaju svaki mjesec.

Kultura, sport i rekreacija

Sve manifestacije koje se standardno održavaju svake godine na području Općine uspješno su odrađene. Manifestacija „Mladost i ljepota Slavonije“, Pokladno jahanje, Maskenbal su iza nas kao i prošlogodišnje “Adventsko druženje“ i Velemajstorski šahovski turnir.

Ove godine održani su sastanci sa predstavnicima županije, za ideju ponovnog pokretanja nacionalne Šunkijade koja bi trebala biti u sklopu programa Vinkovačkih jeseni.
Svim sportskim udrugama i društvima temeljem natječaja i potpisa ugovora su predviđena sredstva realizirana. Ni jedna udruga/društvo nije imala većih problema u radu koji bi doveli u pitanje opstojnost društva ili udruge.

Prošla godina je financijski rekordna prema visini izdvojenih općinskih sredstava DVD-u. Tekuće dotacije DVD-u realizirane su u iznosu 230.000,00 i ove godine planiramo toliko. DVD veći dio tih sredstava ulaže u modernizaciju i novu opremu, te mogu izrazit zadovoljstvo što ćemo kao sredina dobiti modernizacijom jače vatrogasno društvo.

Ulaganje u NK Šokadiju prošle godine realizirana financijska sredstva prema NK Šokadiji za postavljanje rasvjete na nogometnom igralištu kao i za natkrivanje odnosno završetak tribine. Ove godine je sa stavke proračuna kapitalna dotacija Nk Šokadiji realizirana kupnja kombija za prijevoz. Kombi će koristiti osim Šokadije i druge udruge i društva. Treba napomenuti da projekt „teretane“ uspješno fukcionira.

Ostali događaji poput obilježavanja Dana sv. Nikole, festival glumca i lutkarskog proljeća su također odrađeni. Također koristimo i dalje usluge Bibliobusa.

Ulaganje u općinske objekte

Obnovljena upravna zgrada Općine čija je ukupna vrijednost 230.000 kn. Od tog iznosa 100.000 kn je sufinanciralo Ministarstva regionalnog razvoja. Ove godine ćemo vlastitim sredstvima napraviti dio unutarnjeg uređenja.

Krajem prošle godine završeno je i unutarnje uređenje prostorija udruge „Anđelčići“, osim građevinskih radova kupili smo namještaj i platili instalaciju plina.

Nerazvrstane ceste, kanalska mreža, nogostupi

Realizirano asfaltiranje odvojka Braće Radića u vrijednosti 320.000 kn te mi je drago da smo pomogli još jednoj obitelji asfaltirati put do kuće.

Nastavili smo ulaganje u čišćenje kanalske mreže te su očišćeni svi kritični kanali. Prošle godine smo dobar dio sredstava uložili u riješavanje prohodnosti glavničke ceste. Ističem zadovoljstvo da smo čišćenjem kanalske mreže uklonili probleme plavljenja ili zadržavanja vode prošle godine.

Prošle godine napravili smo nove nogostupe u dijelovima ulica: B.I.Horvata, Vinkovačkoj,Potočkoj, Mlinskoj

Postavljenjem rasvjete i proširenjem vodovodne mreže od mrtvačnice prema ostatku groblja te novim stazam uredili smo groblje.

Kod uređenja cesta, treba napomenuti da smo krenuli i u razgovore vezane za državnu cestu D46, osim planirane rekonstrukcije da se što prije postavi dodatna signalizacija i rješavanje kritičnih točaka kojom bi trebali dobit dodatnu sigurnost.

Wi Fi

Pred kraj prošle godine kandidirali smo se za besplatni wifi u centru Općine. Odobreno nam je 15 tisuća eura, te će realizacija biti u ovoj godini. S pametnim klupama dobiti ćemo kvalitetan projekt s kojim ćemo dobiti deset pristupnih točaka za wi fi, točke će biti postavljene od početka parka do kraja igrališta NK Šokadije.

Šahovski dom

U prethodnoj godini potpisali smo ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 60%. Dolaskom zime realizaciju projekta ostavili smo za proljeće. Ukupna vrijednost projekta bit će okvirno 650.000,00 kn. Projekt će započeti s realizacijom u travnju ove godine. Kao što smo u proračunu predvidjeli vlastitim sredstvima napraviti ćemo dio unutarnjeg uređenja sale. Sala će biti višenamjenska.

Socijalna davanja

S povećanjem prihoda proračuna imamo mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijima sukladno našoj odluci o socijalnim korisnicima za pomoć za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, pomoć za teško bolesne itd. U 2018. godini realiziran je ukupan iznos od 138.000,00 kn. U suradnji sa Crvenim Križem Vinkovci tijekom godine više puta smo organizirali djeljenje paketa korisnicima kao i rješavanje potrebitima nabavom osnovnih sredstava za život (perilice za veš, drva za ogrjev…)

Pripremljeni projekti

Prijavljen je projekt izgradnje sportskih objekata na igralištu NK Šokadije na mjeri 7.4.
U prethodnom razdoblju na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja prijavili smo dva projekta: Nadstrešnicu ispred groblja u Starim Mikanovcima i asfaltiranje odvojka Vinkovačke ulice.
Na natječaj ministarstva graditeljstva koji traje do 20. ožujka ćemo prijaviti izgradnju nadstrešnice na groblju i ostatak led rasvjete sporedne ulice.
Projekt sportskog vanjskog vježbališta prijavit ćemo na natječaj LAG-a, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000,00 eura.

Projekti koje želimo realizirati u skorije vrijeme:
– Rekonstrukcija i proširenje Vrtića
– Rekonstrukcija Školske Ulice
– Izgradnja nadstrešnice ispred mrtvačnice u Novim Mikanovcima

U proračunu 2019. nastavljamo s pripremama ostalih projektnih dokumentacija za koje smo predvidjeli iznos od 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju. Nadamo se da će nam odobrenje financiranja projekata i mjera koje smo prijavili biti odobreno te da ćemo na taj način uspjeti poboljšati mnoga područja života na području Općine Stari Mikanovci.

Na kraju zahvaljujem se svim vijećnicima na suradnji i potpori za sve gore navedeno. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom doprinjeti kvalitetnijem životu stanovnika na području Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Stari Mikanovci: Održana 52. Mladost i ljepota Slavonije

U Starim Mikanovcima večeras je održana 52. priredba “Mladost i ljepota Slavonije”, a ovogodišnja Revija djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama okupila je osam djevojaka, šest snaša i sedam momaka.

U konkurenciji u kojoj su presuđivali detalji slavile su djevojke: 1. Andrea Talavanić, Semeljci, Osječko-baranjska županija, 2. Mirna Molnar, Stari Mikanovci, VSŽ, 3. Lorena Šebelić, Siče, Brodsko-posavska županija, snaše: 1. Marina Krizmanić, Brestovac, Požeško-slavonska županija, 2. Mirna Salopek, Ivankovo, VSŽ, 3. Anita Vukovarac, Prnjavor, Brodsko-posavska županija te momci: 1. Ivan Klobučar, Stari Mikanovci, VSŽ, 2. Ivan Miladinović, Koritna, Osječko-baranjska županija, 3. Filip Škariot, Pakrac, Požeško-slavonska županija.

Tako je odlučio Prosudbeni ocjenjivački sud u sastavu: mr.sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Mirela Ravas, dipl. etnologinja i antropologinja, MKRH, Konzervatorski odjel u Osijeku i Marija Gačić, magistrica etnologije i antropologije, Muzej Đakovštine, Đakovo. A kao i uvijek odlučivalo se pomno i na temelju više elemenata. Važna je bila nošnja i svi pripadajući dijelovi, ali je važno bilo i znati nositi tradicijsko ruho, lijepo ga predstaviti i znati govoriti o svojem selu i kraju, o tradicijskom životu i kulturi.

Uz scenogafiju pod nazivnikom “Na drumu prid crkvom i školom” autora Josipa Kneževića, ovogodišnja priredba prošla je u znaku dugogodišnje tradicije školstva koje je u Starim Mikanovcima ušlo u 191 godinu jer je osnovna škola u tom mjestu utemeljena davne 1828. godine. Prva školska zgrada sagrađena je u središtu sela, pored crkve, a prvi učitelji bili su mještani, isluženi krajiški podčasnici i časnici.

Na početku večeri, tijekom koje je još jednom svim svojim bogatstvom i sjajem zablistala tradicijska slavonska baština, sve sudionike i goste u ime organizatora pozdravila je predsjednica KUD-a “Šokadija” Stari Mikanovci Anica Lekić. “KUD “Šokadija” i danas ponosno čuva i njeguje tradicijsku kulturu Slavonije plešući i pjevajući izvorne pjesme i plesove u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sve što radimo prenosimo na naše najmlađe članove s ciljem daljnjeg očuvanja tradcijske kulture i baštine. 52. manifestacija “Mladost i ljepota Slavonije” potvrda je da su ondašnji inicijatori organizacije uspjeli u svome naumu. Mi smo danas ti koji je organiziraju, a već sutra će to biti naša djeca“, istaknula je Anica Lekić.

Dobrodošlicu svima uputio je i načelnik Općine Stari Mikanovci Mario Milinković, a u ime Vukovarsko-srijemske županije obratila se pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu Marija Budimir.

U programu koji je vodila Helena Kostić, koja potpisuje i scenarij priredbe, uz domaći KUD “Šokadija” nastupila je i ŽPS “”Kraljice Bodroga” iz Baškog Monoštora, Glumci Kazališta “Mika Živković” iz Retkovaca te TS “Tamburaši za dušu”.

U ovim trenucima u dvorani OŠ “Stjepana Cvrkovića” u tijeku je tradicionalna večera i etno sajam, a dobra zabava, u to nema sumnje, potrajat će do jutarnjih sati, baš kao i prijašnjih godina.

52. priredba “Mladost i ljepota Slavonije” održana je uz potporu Ministarstva kulture RH, Vukovarsko-srijemske županije i Općine Stari Mikanovci.

Izvor: novosti.hr

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018/19

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2018/19.

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
– imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
– da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
– presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Obavijest o rezultatima javnog poziva

Obavještavamo kandidatkinje koje su podnijele prijavu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stari Mikanovci za obavljanje poslova:

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU  „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI. ”

da su u radni odnos primljene slijedeće kandidatkinje:

1. KRISTINA KOVAČEVIĆ, STARI MIKANOVCI
2. LUCA NAKIĆ, STARI MIKANOVCI

U Starim Mikanovcima, 4. veljače 2018. godine

Općinski načelnik:
Mario Milinković

Projekt Zaželi: Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 11. prosinca 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0071 – Zaželi – Program zapošljavanja žena, KLASA: 910-04/17-07/95, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 8. siječnja 2017. godine, te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :
1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI“ – 2 izvršiteljice

Kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos, a to su :

a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

S posebnim naglaskom na :
– starije od 50 godina
– žene s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja
– azilantice
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine
– beskućnice

Opis poslova:

• dostava namirnica
• održavanje čistoće stambenog prostora
• pranje i glačanje rublja
• ostale usluge u kući i okućnici
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

1. Dokaz o završenoj školi
2. Preslika osobne iskaznice
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za javni poziv – radnica u kući u Projektu „Zaželi“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario Milinković, bacc.in.el.

Download: Javni poziv- Program Zaželi II.