Obavijest o rezultatima javnog poziva

Obavještavamo kandidatkinje koje su podnijele prijavu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stari Mikanovci za obavljanje poslova:

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU  „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI. ”

da su u radni odnos primljene slijedeće kandidatkinje:

1. KRISTINA KOVAČEVIĆ, STARI MIKANOVCI
2. LUCA NAKIĆ, STARI MIKANOVCI

U Starim Mikanovcima, 4. veljače 2018. godine

Općinski načelnik:
Mario Milinković

Projekt Zaželi: Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 11. prosinca 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0071 – Zaželi – Program zapošljavanja žena, KLASA: 910-04/17-07/95, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 8. siječnja 2017. godine, te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :
1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI“ – 2 izvršiteljice

Kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos, a to su :

a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

S posebnim naglaskom na :
– starije od 50 godina
– žene s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja
– azilantice
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine
– beskućnice

Opis poslova:

• dostava namirnica
• održavanje čistoće stambenog prostora
• pranje i glačanje rublja
• ostale usluge u kući i okućnici
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

1. Dokaz o završenoj školi
2. Preslika osobne iskaznice
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za javni poziv – radnica u kući u Projektu „Zaželi“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario Milinković, bacc.in.el.

Download: Javni poziv- Program Zaželi II.

Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 15/13 i 6/18) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova smještaja učenika
srednjih škola u učeničkim domovima

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci.
Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka odnosi se na razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja tekuće školske.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:
– da učenik ima prebivalište na području Općine Stari Mikanovci i
– da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Stari Mikanovci na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.
Općina Stari Mikanovci sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno.

Članak 4.
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima provodi se putem javnog poziva. Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi Općinski načelnik.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelj učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci osobno ili poštom na adresu Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Članak 5.
Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
– potvrda o upisu u srednju školu,
– preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
– izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
– uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika
– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Članak 6.
Nakon provedenog javnog poziva Općinski načelnik donosi odluku o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima učenicima koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog poziva.

Članak 7.
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje dostavlja se učeničkom domu u koji je učenik smješten.

Članak 8.
Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom domu jednom mjesečno po ispostavljenom računu.

Članak 9.
Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 10.
Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Stari Mikanovci.
Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stari Mikanovci, do podmirenja ukupnog iznosa duga.

Članak 11.
Zahtjevi podneseni nakon roka određenog u javnom pozivu, neće se razmatrati.

Članak 12.
Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osiguravaju se su u Proračunu Općine Stari Mikanovci.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenoj stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Download: Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i čl. 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/15, 12/16 i 19/17) u članku 13. stavku 1. iznos „4.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „5.000,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Download: Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA

U svezi oglasa objavljenog dana 17. prosinca 2018. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu višeg referenta za  komunalne poslove na određeno vrijeme u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Helena Kulundžić, Stari Mikanovci, Vinkovačka 52A
  2. Katarina Cerančević, Ivankovo, Vladimira Nazora 35

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana  4. siječnja  2019. godine (petak), pisano testiranje s početkom u 9,00 sati i intervju s početkom u 10,00 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj     

   33/01,  60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

    samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18)

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

    (NN broj 127/17)

  1. Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Statut Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije

     Broj 15/13 i 6/18)

 Pravila testiranja

  1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
  2. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti testiranjem kandidatima se dodjeljuje broj bodova od  0-10 .
  3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo  kroz razgovor utvrđuje znanje, interese, ciljeve i motivaciju za rad kandidata.

Kandidat može na intervjuu ostvariti  od 0 do 10 bodova.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a prije donošenja Rješenja o prijmu.

Rješenje o prijmu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

PREUZIMANJE: Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto viši referent  za komunalne poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Općina Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
viši referent  za komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 6 mjeseci zbog privremeno povećanog opsega posla

Posebni uvjeti:
– stručni prvostupnik pravne ili upravne struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku osobne iskaznice
– presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Za osobe prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se opis poslova te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Stari Mikanovci