Prijavi se za sudjelovanje u besplatnim programima obrazovanja i praksi u Jadranka hotelima iz Malog Lošinja

Pučko otvoreno učilište Andragog i Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja provode projekt „Edukacija – ključ uspjeha u turizmu“ u sklopu kojeg je nezaposlenim mladim osobama omogućeno sudjelovanje u besplatnim obrazovnim programima te izgradnja karijere u ugostiteljstvu.

Uvjeti za prijavu za sudjelovanje u projektu i obrazovnom programu su:
  • Da si mlađi/a od 25 godina
  • Da si nezaposlen
  • Da imaš minimalno završenu osnovnu/srednju školu – ovisno o programu
Obrazovanje će se provoditi inovativnom kombinacijom klasične nastave u učionici i on-line prijenosa nastave u stvarnom vremenu tako da sve možeš pratiti od kuće!  
PRIJAVE za sudjelovanje u projektu
 
Kuhar/ica -specijalista zdrave prehrane- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Konobar/ica- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Djelatnik/ica hotelskog domaćinstva- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Više informacija i prijavnicu možeš pronaći na broju 0953732250 / mailu projekti.andragog@gmail.com.
 
Veselimo se tvojoj prijavi i srdačno te pozdravljamo!”

Lijep pozdrav

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci, STL sredstva i Operativni plan

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciiu idezihfekciju, sa sjediŠtem u Bilju, Sandora Petefija 109, provesti Će sustavnu deratizaciju na području Općine Stari Mikanovci u periodu od 11. do 13. travnia 2019.g,

Podaci o sredstvu kojim 6e se obavljati deratizacija:

 Trgovčki naziv: BR0M0TRID ZITNI MAMAC pRo, RATIBROM SVJEZI MAMAC . aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,0057o1 . otrovnost:biocid . antidot: vitamin K1 {fitomenadion)

U slučaju nepovolinih vremenskih uvieta, akcija se odgatđa do prvog vremenski pogodnog termina. Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proraluna jedinice lokalne samouprave.

Voditelj deratizaciie: Ivan Pavokovi6, sanitarni tehniaar (098 309 470)

OBAVIJEST
Obavještavamo mještane Općine Stari Mikanovci da će se u periodu od 11. do 13. travnja 2019.9. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci [na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste). Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o, Bilje. Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata. Raspored provođenja deratizacije: – 11. travanj 2019.god. – Novi Mikanovci, Stari Mikanovci – od 12. do 13. travnja 2019.g. – Stari Mikanovci

DOKUMENTI (STL sredstva za deratizaciju, obavijest i operativni plan o provedbi sustavne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci):

Stari Mikanovci primjer korištenja EU sredstava

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Vedri dani” na adresi Školska 15 u Starim Mikanovcima je završena, nositelj projekta bila je Općina Stari Mikanovci, a partneri su bili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetskom obnovom Dječjeg vrtića “Vedri dani” povećana je toplinska zaštita stropa prema negrijanom prostoru, toplinska zaštita vanjskog zida, zamijenjena je vanjska stolarija, postojeći sustav pripreme PTV-a zamijenjen je sustavom koji koristi OIE, a zamijenjena je i unutrašnja rasvjeta.

– Željeli smo se iz prve ruke uvjeriti je li se sve ono što je projektom bilo predviđeno i ostvarilo u praksi. Izuzetno sam zadovoljan rezultatima, uštede su veće od 50 posto i to je ono najvžanije. Taj novac ostaje i on se može iskoristiti kako bi se u tom objektu još bolje živjelo i radilo. Ovo je klasični primjer kako se sredstva iz Europske unije na dobar način iskorištavaju. Zasigurno je to dobar primjer prakse, a prije samog obilaska imali smo radni sastanak na kojem je rečeno da je još projekata u pripremi. Općina Stari Mikanovci vrlo je aktivna sredina, koja se bori za svoje projekte, na prvom mjestu je svakako demografska obnova – rekao je Dubravko Ponoš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Mario Milinković, načelnik Općine Stari Mikanovci, zahvalio je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što su ih prepoznali u svim projektima, a koji su uspješno realizirani.

– Realizirali smo energetsku obnovu zgrade Općine Stari Mikanovci i Dječjeg vrtića “Vedri dani”, a sada nas čeka obnova Šahovskog doma, za koju je potpisan ugovor i pokrenut postupak javne nabave, a realizacija počinje za tjedan dana, te Dom kulture. Vrijednost inveseticije za zgradu Općine je 220.000 kuna, za Dječji vrtić “Vedri dani” 550.000 kuna, a za Šahovski dom 630.000 kuna, što smo uspjeli realizirati preko Fonda, što se tiče energetske obnove. Potpisan je ugovor i za kante, što sufinancira Fond, za odvajanje otpada. Za sve te projekte mi dobivamo 60 posto, a za kante 85 posto. Što se tiče računa, oni su manji za trećinu nakon energetske obnove – rekao je Milinković.

U obilasku objekata bio je i Stjepan Čuraj, saborski zastupnik, koji je istaknuo kako je ovdje presudna sinergija lokalne zajednice, županijskih vlasti, Ministarstva i Fonda, te da, kad se svi udruže, sigurno ima više projekata i da ima potencijala.
– Sada su od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja išle višestambene zgrade, javne ustanove, dječji vrtići, no sljedeće godine očekujem da se otvore natječaji za obiteljske kuće. Ovakvi projekti donose ugodniji boravak i kvalitetnije usluge – rekao je Čuraj.

Autor: Mario Kokaj/Glas Slavonije

550
tisuća kuna vrijedna je investicija energetske obnove Dječjeg vrtića “Vedri dani” u Starim Mikanovcima

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Na temelju članka  78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18,   i  članka   31. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine  Stari Mikanovci  na  sjednici održanoj   6. ožujka 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

 

Odluku možete preuzeti na priloženoj poveznici.

– Odluka o komunalnom doprinosu (WORD 62 kb)

Odluka o osnivanju prava građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci, temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 1. i 4. o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), članka  21. Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 16/11 i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18) donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

I.

Općina Stari Mikanovci osniva pravo građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.  Zagreb, na svojoj nekretnini i to na

  • č. br. 1819/4 Kolodvorska – dvorište, trafostanica sa 60 m2 . upisane u z.k.ul.br. 164 k.o.Stari Mikanovci,

u svrhu usklađivanja  stvarnog stanja  sa zemljišno knjižnim za trafostanicu – PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 izgrađenu radi poboljšanja postrojenja za kvalitetniju opskrbu električnom energijom većeg broja potrošača naselja Mikanovci –  Rješenje za uporabu broj: UP/I-06-1091-1974 od 10. 6. 1974. godine izdano od Općine Vinkovci, Općinskog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove Vinkovci.

II.

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme – dok postoji PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 na k,č, br. 1819/4 k.o. Stari Mikanovci, te će se upisati u zemljišne knjige.

III.

Pravo građenja osniva se sukladno članku 1. i 4. Zakona o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), koji propisuje da se za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, ne plaćaju naknade za stjecanje prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovom zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.

IV.

Ugovorom o osnivanju prava građenja utvrdit će se odnosi između Općine Stari Mikanovci i Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci da u ime Općine Stari Mikanovci potpiše ugovor o osnivanju prava građenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

KLASA:  021-05/19-01/40

URBROJ: 2188/11-01-19-01

Stari Mikanovci, 6. ožujka 2019.

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Stari Mikanovci za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Stari Mikanovci unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a bit će objavljena i na web stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr).

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević,dipl.ing.šum.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na početku ovoga izvješća važno je osvrnuti se na ostvarenje proračuna za 2018. godinu, ostvarili smo rekordni proračun u iznosu od 8.532.000 kn. Ističem zadovoljstvo ostvarenim prihodima za 2018. godinu te vjerujem da će i u ovoj godini prihodi biti u razini prošlogodišnjih. O samim stavkama i iznosima cjelokupnog proračuna za 2018. godinu ćemo reći nešto više na idućoj sjednici vijeća kada će biti godišnji obračun proračuna.
U nastavku iznosim vrste rashoda.

Obrazovanje

U školskoj godini 2018./2019. nastavili smo sa svim mjerama kao i do sada. Mjere se odnose na sufinanciranje prehrane u školi, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje knjiga i bilježnica, stipendija studentima itd. Prošle godine smo svakom osnovnoškolcu za nabavu knjiga i bilježnica isplatili iznos od 500,00 kn. Kao dokaz plaćanja zahtjevali smo presliku računa. Ukupan isplaćeni iznos je 105.000,00 kn.

Ove godine, kao i do sada, raspisali smo natječaj za dodjelu stipendija studentima po istim uvjetima kao i prethodnih godina. Natječaj je završio, isplate će bit u ovom mjesecu. Od ove godine sufinanciramo smještaj učenicima u srednjoškolskim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno. Mjera se uspješno provodi od početka godine.

Demografski razvitak

U 2018. godini isplatili smo naknadu za novorođenu djecu u iznosu od 84.000,00 kn. Prošle godine naknada je iznosila 4.000,00 kn i sredstva su isplaćena za 21 dijete. Od ove godine naknada je povišena i iznosi 5.000,00 kn. Plan nam je svake godine iznos ove naknade povećati za tisuću kuna i nadam se da ćemo to i ostvariti.

Mjera sufinanciranja kupnje i izgradnje kuća na području Općine pokazala se kao odlična. Mjeru je prošle godine iskoristilo 7 obitelji (5 – kupnja kuće, 2 – gradnja kuće). Svima koji su ostvarili prava je isplaćen iznos od 25.000,00 kn. Ukupan iznos koji je isplaćen iznosi 175.000,00 kn.

Zbog povećanih prihoda proračuna do raspisivanja natječaja za ovu godinu razmatramo o povećanju iznosa sufinanciranja za kupnju i gradnju kuća s 25.000,00 kn na 30.000,00 kn.

Predškolska ustanova „ Vedri dani“

Uspješno su realizirane financijske obaveze prema Vrtiću. Općina izdvaja veća mjesečna financijska sredstva nego do sada jer smo zbog povećanog broja djece zaposlili odgajateljicu na određeno vrijeme da uspješno odradimo ovu pedagošku godinu. Trenutno Vrtić pohađa 52 djece dok je u predškolsku skupinu upisano 15-ero djece. Predškolska ustanova „Vedri dani“ ukupno broji 67- ero djece.

Prošle godine realiziran je projekt obnove Vrtića u ukupnoj vrijednosti projekta od 650.000,00 kn. Odobreno nam je sufinanciranje u iznosu od 320.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša.
Naknadno smo od Ministarstva regionalnog razvoja sa stavke sufinanciranja europskih projekata dobili razliku sredstava od 167.000,00 kn, tako da je Općina sufinancirala okvirno 150.000,00 kn.
Također mogu istaknuti da smo se kandidirali za trošak izrade projektne dokumentacije za nadogradnju postojećeg Vrtića. Dobili smo od Ministarstva demografije 70.000,00 kn i izrađuje se projekt rekonstrukcije i nadogradnje vrtića gdje će biti potpuno nova zgrada koja će biti spojena sa postojećom zgradom vrtića. Glavni projekt će bit gotov do 31.3.2019. godine.

Vezano uz Vrtić treba spomenuti demografsku mjeru. Općina sufinancira s 800,00 kn mjesečno boravak djece s područja naše Općine u jaslicama u Vinkovcima. Mjera se uspješno provodi.

Javna vodoposkrba i odvodnja

Pred nama je pri kraju projekt rekonstrukcije vodovodne mreže Mikanovci-Vođinci. Vrijednost projekta iznosi 5.085.000,00 kn. Kroz Nove Mikanovce proveli smo novu vodovodnu mrežu s priključcima. Vlastitim smo sredstvima napravili novu vodovodnu mrežu uz cestu odvojka Braće Radića prema obiteljskoj kući Jurčević koja nije bila u projektu. Naselje Novi Mikanovci ima novu vodovodnu mrežu.

Projekt Aglomeracije Mikanovci-Vođinci zadnja faza je gotova. Završava se studija koja još nedostaje za potpunu dokumentaciju. Trenutačno se izvode radovi na Aglomeraciji Vinkovci, a nakon toga ide završetak kanalizacije na području naše Općine.

Crkvene zajednice i groblja

U protekloj 2018. godini finanancijski smo pomogli Župi sv.Klare i sv.Bartola s iznosom od 100.000,00 kn, od toga dotacije crkvama 20.000,00 kn a ostalih 80.000,00 tisuća kuna u kapitalno uređenje crkve sv.Bartola. Ove godine smo u proračunu predvidjeli dotaciju za obnovu crkve sv.Klare te smo sukladno dogovoru sa župnikom Vladom o dinamici prebacivanja proračunom predviđenog iznosa započeli s istim.

Na inicijativu Općine u dogovoru s župnikom odlučeno je da se ukida rad nedjeljom i blagdanima.

Spomenik braniteljima

Uspješno realiziran projekt podizanja spomenik Hrvatskim braniteljima, otkrivanje spomenika obilježeno u programu obilježavanja Dana Općine 2018. godine. U dogovoru smo kako obilježiti ratnu bolnicu koja je bila u našoj osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića.

Zaštita okoliša

Tijekom ove godine saniramo divlja odlagališta smeća. Građevinski otpad skuplja se na „Ciglani“ te ove godine planiramo ga drobiti i nasipati po poljskim putevima.

Potpisan ugovor s fondom za zaštitu okoliša o nabavci žutih kanti za plastiku za svako domaćinstvo. Fond provodi jedinstvenu javnu nabavu i očekujemo kante za svako domaćinstvo u svibnju 2019. godine. Fond sufinancira 85%, Općina sudjeluje sa 15%.

Tvrtka „Nevkoš“ kontenjer za poseban otpad dovozi jednom mjesečno u Stare i u Nove Mikanovce, te smo time omogućili mještanima legalno odlaganje posebnog otpada (određene vrste baterija, igle, lijekove, pesticidi itd…).

Od prošle jeseni smo uveli kontenjere za zbrinjavanje svinjskog otpada, sami smo investirali u te kontenjere da nam ostanu u vlasništvu. Agroproteinki plaćamo 69 lipa po kilogramu, ukupno je za prošlu godinu bilo oko 14 tona otpada.

Navodim da je koncesionar za odvoz smeća „Utvaj“ Retkovci uskladio cijene odvoza sukladno zakonu po količini. Sve kante su čipirane.

Led javna rasvjeta

Jedan od najuspješnijih projekata, uspješno isprojektirano, kandidirano i realizirano krajem prošle godine. Osim nove javne rasvjete i vizualnog izgleda, vrlo bitan je ekonomski dio gdje usporedbom računa vidimo razliku od 50% u odnosu na iste mjesece godinu dana prije. Ukupna vrijednost projekta je 680.000,00 kn. Vlastitim sredstvima Općine smo realizirali postavljanje Led rasvjete u Mlinskoj ulici. Ove godine planiramo riješavanje sporednih ulica.

HZZ

Kao i svake godine nastavili smo suradnju i povlačenje sredstava iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konstantno se nastavlja program zapošljavanja javnih radova i vježbenika/vježbenica u stopostotnom financiranju HZZ (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Ukupan iznos od mjera HZZ za zapošljavanje u javnim radovima u 2018. je bio 228.000,00 kn. Krajem trećeg mjeseca ove godine trebali bi krenuti novi programi zapošljavanja u javnim radovima.

Projekt „Zaželi“

Projekt „Zaželi“ ukupne vrijednost projekta 1.852.000,00 kn uspješno se realizira. Na projektu je zaposleno 10 žena starijih od 50 godina, te smo od 5.veljače ove godine zaposlili još dvije žene. Zaposlene žene će se brinuti o 85 korisnika. Trenutačno svih 12 žena ide na prekvalifikaciju za gerontodomaćicu što će im također biti plaćeno iz projekta. Nadam se pri završetku projekta da će se lakše moći zaposliti. Korisnici higijenske pakete primaju svaki mjesec.

Kultura, sport i rekreacija

Sve manifestacije koje se standardno održavaju svake godine na području Općine uspješno su odrađene. Manifestacija „Mladost i ljepota Slavonije“, Pokladno jahanje, Maskenbal su iza nas kao i prošlogodišnje “Adventsko druženje“ i Velemajstorski šahovski turnir.

Ove godine održani su sastanci sa predstavnicima županije, za ideju ponovnog pokretanja nacionalne Šunkijade koja bi trebala biti u sklopu programa Vinkovačkih jeseni.
Svim sportskim udrugama i društvima temeljem natječaja i potpisa ugovora su predviđena sredstva realizirana. Ni jedna udruga/društvo nije imala većih problema u radu koji bi doveli u pitanje opstojnost društva ili udruge.

Prošla godina je financijski rekordna prema visini izdvojenih općinskih sredstava DVD-u. Tekuće dotacije DVD-u realizirane su u iznosu 230.000,00 i ove godine planiramo toliko. DVD veći dio tih sredstava ulaže u modernizaciju i novu opremu, te mogu izrazit zadovoljstvo što ćemo kao sredina dobiti modernizacijom jače vatrogasno društvo.

Ulaganje u NK Šokadiju prošle godine realizirana financijska sredstva prema NK Šokadiji za postavljanje rasvjete na nogometnom igralištu kao i za natkrivanje odnosno završetak tribine. Ove godine je sa stavke proračuna kapitalna dotacija Nk Šokadiji realizirana kupnja kombija za prijevoz. Kombi će koristiti osim Šokadije i druge udruge i društva. Treba napomenuti da projekt „teretane“ uspješno fukcionira.

Ostali događaji poput obilježavanja Dana sv. Nikole, festival glumca i lutkarskog proljeća su također odrađeni. Također koristimo i dalje usluge Bibliobusa.

Ulaganje u općinske objekte

Obnovljena upravna zgrada Općine čija je ukupna vrijednost 230.000 kn. Od tog iznosa 100.000 kn je sufinanciralo Ministarstva regionalnog razvoja. Ove godine ćemo vlastitim sredstvima napraviti dio unutarnjeg uređenja.

Krajem prošle godine završeno je i unutarnje uređenje prostorija udruge „Anđelčići“, osim građevinskih radova kupili smo namještaj i platili instalaciju plina.

Nerazvrstane ceste, kanalska mreža, nogostupi

Realizirano asfaltiranje odvojka Braće Radića u vrijednosti 320.000 kn te mi je drago da smo pomogli još jednoj obitelji asfaltirati put do kuće.

Nastavili smo ulaganje u čišćenje kanalske mreže te su očišćeni svi kritični kanali. Prošle godine smo dobar dio sredstava uložili u riješavanje prohodnosti glavničke ceste. Ističem zadovoljstvo da smo čišćenjem kanalske mreže uklonili probleme plavljenja ili zadržavanja vode prošle godine.

Prošle godine napravili smo nove nogostupe u dijelovima ulica: B.I.Horvata, Vinkovačkoj,Potočkoj, Mlinskoj

Postavljenjem rasvjete i proširenjem vodovodne mreže od mrtvačnice prema ostatku groblja te novim stazam uredili smo groblje.

Kod uređenja cesta, treba napomenuti da smo krenuli i u razgovore vezane za državnu cestu D46, osim planirane rekonstrukcije da se što prije postavi dodatna signalizacija i rješavanje kritičnih točaka kojom bi trebali dobit dodatnu sigurnost.

Wi Fi

Pred kraj prošle godine kandidirali smo se za besplatni wifi u centru Općine. Odobreno nam je 15 tisuća eura, te će realizacija biti u ovoj godini. S pametnim klupama dobiti ćemo kvalitetan projekt s kojim ćemo dobiti deset pristupnih točaka za wi fi, točke će biti postavljene od početka parka do kraja igrališta NK Šokadije.

Šahovski dom

U prethodnoj godini potpisali smo ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 60%. Dolaskom zime realizaciju projekta ostavili smo za proljeće. Ukupna vrijednost projekta bit će okvirno 650.000,00 kn. Projekt će započeti s realizacijom u travnju ove godine. Kao što smo u proračunu predvidjeli vlastitim sredstvima napraviti ćemo dio unutarnjeg uređenja sale. Sala će biti višenamjenska.

Socijalna davanja

S povećanjem prihoda proračuna imamo mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijima sukladno našoj odluci o socijalnim korisnicima za pomoć za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, pomoć za teško bolesne itd. U 2018. godini realiziran je ukupan iznos od 138.000,00 kn. U suradnji sa Crvenim Križem Vinkovci tijekom godine više puta smo organizirali djeljenje paketa korisnicima kao i rješavanje potrebitima nabavom osnovnih sredstava za život (perilice za veš, drva za ogrjev…)

Pripremljeni projekti

Prijavljen je projekt izgradnje sportskih objekata na igralištu NK Šokadije na mjeri 7.4.
U prethodnom razdoblju na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja prijavili smo dva projekta: Nadstrešnicu ispred groblja u Starim Mikanovcima i asfaltiranje odvojka Vinkovačke ulice.
Na natječaj ministarstva graditeljstva koji traje do 20. ožujka ćemo prijaviti izgradnju nadstrešnice na groblju i ostatak led rasvjete sporedne ulice.
Projekt sportskog vanjskog vježbališta prijavit ćemo na natječaj LAG-a, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000,00 eura.

Projekti koje želimo realizirati u skorije vrijeme:
– Rekonstrukcija i proširenje Vrtića
– Rekonstrukcija Školske Ulice
– Izgradnja nadstrešnice ispred mrtvačnice u Novim Mikanovcima

U proračunu 2019. nastavljamo s pripremama ostalih projektnih dokumentacija za koje smo predvidjeli iznos od 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju. Nadamo se da će nam odobrenje financiranja projekata i mjera koje smo prijavili biti odobreno te da ćemo na taj način uspjeti poboljšati mnoga područja života na području Općine Stari Mikanovci.

Na kraju zahvaljujem se svim vijećnicima na suradnji i potpori za sve gore navedeno. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom doprinjeti kvalitetnijem životu stanovnika na području Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Stari Mikanovci: Održana 52. Mladost i ljepota Slavonije

U Starim Mikanovcima večeras je održana 52. priredba “Mladost i ljepota Slavonije”, a ovogodišnja Revija djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama okupila je osam djevojaka, šest snaša i sedam momaka.

U konkurenciji u kojoj su presuđivali detalji slavile su djevojke: 1. Andrea Talavanić, Semeljci, Osječko-baranjska županija, 2. Mirna Molnar, Stari Mikanovci, VSŽ, 3. Lorena Šebelić, Siče, Brodsko-posavska županija, snaše: 1. Marina Krizmanić, Brestovac, Požeško-slavonska županija, 2. Mirna Salopek, Ivankovo, VSŽ, 3. Anita Vukovarac, Prnjavor, Brodsko-posavska županija te momci: 1. Ivan Klobučar, Stari Mikanovci, VSŽ, 2. Ivan Miladinović, Koritna, Osječko-baranjska županija, 3. Filip Škariot, Pakrac, Požeško-slavonska županija.

Tako je odlučio Prosudbeni ocjenjivački sud u sastavu: mr.sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Mirela Ravas, dipl. etnologinja i antropologinja, MKRH, Konzervatorski odjel u Osijeku i Marija Gačić, magistrica etnologije i antropologije, Muzej Đakovštine, Đakovo. A kao i uvijek odlučivalo se pomno i na temelju više elemenata. Važna je bila nošnja i svi pripadajući dijelovi, ali je važno bilo i znati nositi tradicijsko ruho, lijepo ga predstaviti i znati govoriti o svojem selu i kraju, o tradicijskom životu i kulturi.

Uz scenogafiju pod nazivnikom “Na drumu prid crkvom i školom” autora Josipa Kneževića, ovogodišnja priredba prošla je u znaku dugogodišnje tradicije školstva koje je u Starim Mikanovcima ušlo u 191 godinu jer je osnovna škola u tom mjestu utemeljena davne 1828. godine. Prva školska zgrada sagrađena je u središtu sela, pored crkve, a prvi učitelji bili su mještani, isluženi krajiški podčasnici i časnici.

Na početku večeri, tijekom koje je još jednom svim svojim bogatstvom i sjajem zablistala tradicijska slavonska baština, sve sudionike i goste u ime organizatora pozdravila je predsjednica KUD-a “Šokadija” Stari Mikanovci Anica Lekić. “KUD “Šokadija” i danas ponosno čuva i njeguje tradicijsku kulturu Slavonije plešući i pjevajući izvorne pjesme i plesove u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sve što radimo prenosimo na naše najmlađe članove s ciljem daljnjeg očuvanja tradcijske kulture i baštine. 52. manifestacija “Mladost i ljepota Slavonije” potvrda je da su ondašnji inicijatori organizacije uspjeli u svome naumu. Mi smo danas ti koji je organiziraju, a već sutra će to biti naša djeca“, istaknula je Anica Lekić.

Dobrodošlicu svima uputio je i načelnik Općine Stari Mikanovci Mario Milinković, a u ime Vukovarsko-srijemske županije obratila se pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu Marija Budimir.

U programu koji je vodila Helena Kostić, koja potpisuje i scenarij priredbe, uz domaći KUD “Šokadija” nastupila je i ŽPS “”Kraljice Bodroga” iz Baškog Monoštora, Glumci Kazališta “Mika Živković” iz Retkovaca te TS “Tamburaši za dušu”.

U ovim trenucima u dvorani OŠ “Stjepana Cvrkovića” u tijeku je tradicionalna večera i etno sajam, a dobra zabava, u to nema sumnje, potrajat će do jutarnjih sati, baš kao i prijašnjih godina.

52. priredba “Mladost i ljepota Slavonije” održana je uz potporu Ministarstva kulture RH, Vukovarsko-srijemske županije i Općine Stari Mikanovci.

Izvor: novosti.hr

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018/19

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2018/19.

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
– imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
– da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
– presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI: