Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka  47. stavka 1.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za  ponedjeljak 28. listopada  2019. godine.

Sjednica će se održati  u  općinskoj vijećnici s  početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 Usvajanje zapisnika s osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Stari Mikanovci
  4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci
  5. R a z l i č i t o .

  

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                       Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

19. Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa za prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“

U svezi oglasa objavljenog dana 7. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“  na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Adela Jurić, Vinkovci, A.Akšamovića 22
  2. Ivana Batinić, Vinkovci, Zagrebačka 18
  3. Marija Matanić, Vinkovci, Blok Alberta Kinerta 10
  4. Mirjana Rako, Ivankovo, Rojičani 92
  5. Jasenka Bebek, Vinkovci, A.Akšamovića 17

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana  28. listopada 2019. godine (ponedjeljak), pisano testiranje s početkom u 10,00 sati i intervju s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto koordinator/ica poslova u provođenju projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, dana 7. listopada 2019. objavljuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci na radno mjesto koordinator poslova u provođenju projekta: Žene za zajednicu, Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci, broj UP.02.1.1.05.0071, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

KOORDINATOR/ICA ZAPOSLENIH ŽENA PROJEKTA – ZAŽELI – „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U OPĆINI STARI MIKANOVCI“
– 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije.

Opis poslova: organizacija i kontrola rada zaposlenih žena, kontaktiranje s dobavljačima opreme i usluga te lokalnim medijima, obavljanje ostalih poslova po naputku voditelja/ice projekta.
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se do završetka Projekta, odnosno do 8. srpnja 2020. godine.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis
2. presliku osobne iskaznice
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. presliku vozačke dozvole
5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje
zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN
6. presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave
ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda
8. Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na
stranicama Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr)

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine www.mikanovci.hr. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Stari Mikanovci, a najkasnije do 15. listopada 2019. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica projekta „Zaželi“ – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Dokumenti:

Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Predmet: Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Stari Mikanovci u periodu od 26. do 30. rujna 2019.g.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:
• Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO, RATIBROM SVJEŽI MAMAC
• aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
• otrovnost: biocid
• antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.
Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Voditelj deratizacije: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470) za Pestrid d.o.o.

Ivan Pavoković, san.teh

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

Na temelju članka  50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  broj  13/15 i 6/18), Općinski načelnik donosi slijedeću

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2019./2020.

I.

Općina Stari Mikanovci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu učenicima osnovne škole.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik s prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci.

II.

Nabava udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora sufinancira se u  iznosu od 500,00 kn.

III.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu.

IV.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

V.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.

Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda)  osnovne škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2019/2020.  i original račun o nabavci udžbenika i ostalog školskog pribora.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2019. godine.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Stari Mikanovci.

 

                                                                                                              Općinski načelnik:

                                                                                                    Mario Milinković, bacc.ing.el.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

Na temelju članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci  (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13 i 6/18) i  Pravilnika o  sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima od 21. prosinca 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: 

Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 5., članka 25. stavka 5. i članka 26. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 68/18 1 110/18), članka 4. stavka 2. i članka 38. stavka 2.  Zakona o zaštiti od požara ( NN broj 92/10) i članka  31.  Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  br. 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj   4. rujna 2019.  godine, donosi

 

O D L U K U

o organizaciji i radu dimnjačarske službe

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA: