Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., članka 28. stavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :

1. KOORDINATOR/ICA NA EU PROJEKTU „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

– stručno znanje: visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;
– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje engleskog jezika

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
 • lastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba
  ovjeravati),
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.

Trajanje radnog odnosa – 18 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane prijave podnose se do 12. kolovoza 2020. godine na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica na EU Projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada Općine Stari Mikanovci – ne otvaraj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA:
Danijela Ljubas, mag.iur.


Dokmenti:

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci («Službeni vjesnik »Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

O D L U K U
o proglašenju Dana žalosti

Članak 1.

Povodom tragične prometne nesreće u Općini Stari Mikanovci koja se dogodila dana 30. srpnja 2020. godine, proglašavam 01. kolovoz 2020. godine (subota) Danom žalosti na
području Općine Stari Mikanovci.

Članak 2.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade Općine Stari Mikanovci i drugim javnim zgradama na području Općine Stari Mikanovci.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost te organizatori javnih programa i sadržaja da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Temeljem mjere Javni rad čiji je program temeljen na društveno korisnom radu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a usmjeren nezaposlenim osobama u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, Općina Stari Mikanovci raspisuje

J A V N I PO Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU TURISTIČKO/SPORTSKE/REKREATIVNE INFRASTRUKTURE

Mjesto rada: STARI MIKANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 4
Vrsta zaposlenja: Na određeno
– mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 17.7.2020.
Natječaj vrijedi do: 24.7.2020.

Razina obrazovanja:
– Završena osnovna škola
– Srednja škola 3 godine
– Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Revitalizacija javnih površina, saniranje nelegalnih odlagališta otpada, uređenje dječjih igrališta, pomoć pri pojačanom održavanju čistoće ispred napuštenih kuća itd.

Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete :
1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­ osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­ osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
3. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci, mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o pripadnosti posebnoj skupini (npr. dokaz o broju djece, dokaz invalidnosti, dokaz o pripadnosti nacionalnoj manjini i dr.)

Poslodavac: OPĆINA STARI MIKANOVCI
Kontakt: 032/210-349
pismena zamolba: Školska 1, 32284 Stari Mikanovci

Preuzimanje: Javni poziv

Priopćenje o načinu ostvarenja biračkog prava birača kojima je izrečena mjera samoizolacije

Priopćenje o načinu ostvarenja biračkog prava birača kojima je izrečena mjera samoizolacije

Kako bi birači koji će na dan izbora 5. srpnja 2020. biti u samoizolaciji, mogli glasovati dužni su javiti se nadležnom gradskom/općinskom izbornom povjerenstvu do četvrtka, 2. srpnja 2020. i zatražiti da im se, uslijed izrečene mjere samoizolacije, omogući glasovanje na adresi prebivališta.

Kontakt podaci nadležnih izbornih povjerenstava dostupni su na poveznici: https://www.izbori.hr/sabor2020/izbpov/1/ .

Birači koji će na dan izbora biti u samoizolaciji, glasuju ispred ulaza stana/kuće u kojem/kojoj imaju prebivalište i pritom obavezno nose masku za nos i usta.

Na glasovanje birača u samoizolaciji primjenjuju se Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva broj Z VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih
biračka, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Obvezatne%20upute%20i%20obrasci/(6)%20Obvezatne%20upute%20broj%20Z%20VI.pdf te Tehničke upute Državnog izbornog povjerenstva vezano uz glasanje na dan izbora i osiguranje
epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Upute_bm_redovna.pdf .

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Stari Mikanovci

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike
Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI

U V. izbornoj jedinici na području Općine Stari mikanovci određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1.

STARI MIKANOVCI

“CENTAR I” U STARIM MIKANOVCIMA, VLADIMIRA NAZORA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: BOK, ĐAKOVAČKA, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA, KOLODVORSKA, MATIJE GUPCA 112-300 (PARNI), MATIJE GUPCA 103-299 (NEPARNI)

2. Biračko mjesto broj 2.

STARI MIKANOVCI

“CENTAR II” U STARIM MIKANOVCIMA, MATIJE GUPCA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: ANTE STARČEVIĆA, FRANKOPANSKA ULICA, MATIJE GUPCA 0- 110 (PARNI), MATIJE GUPCA 1-101 (NEPARNI), OSJEČKA, SVETI NIKOLA, ŠKOLSKA, VLADIMIRA NAZORA 1-41 (NEPARNI)

3. Biračko mjesto broj 3.

STARI MIKANOVCI

“ŠUMARIJA STARI MIKANOVCI”, VLADIMIRA NAZORA 54

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STARI MIKANOVCI: BANA IVANIŠA HORVATA, JOSIPA KOZARCA, MLINSKA, POTOČKA, VINKOVAČKA, VLADIMIRA NAZORA 0-300 (PARNI), VLADIMIRA NAZORA 43-299 (NEPARNI)

4. Biračko mjesto broj 4.

NOVI MIKANOVCI

NOVI MIKANOVCI, BRAĆE RADIĆA 146

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NOVI MIKANOVCI: ANTE STARČEVIĆA, BRAĆE RADIĆ, LJUDEVITA GAJA, ULICA GAJEVI, ULICA SVETOG BARTOLA

 

Predsjednik
MIRKO SVIRČEVIĆ

Preuzimanje:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Stari Mikanovci

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 07/19) Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na upotrebu udrugama, dana 25. lipnja 2020. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama.

Tekst natječaja možete preuzeti na ovoj poveznici.

Dokumenti za preuzimanje:

 

Postani popisivač Popisa poljoprivrede 2020.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Dana 8. 6. 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku; www.popispoljoprivrede.hr.

Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka pristupa i on line testu od nekoliko pitanja kojima se odmah obavlja neka vrsta eliminacije.

Zakon o popisu poljoprivrede 2020. možete preuzeti s poveznice https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1233.html

Tekst Javnog poziva (PDF)