Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa za prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“

U svezi oglasa objavljenog dana 7. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“  na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Adela Jurić, Vinkovci, A.Akšamovića 22
  2. Ivana Batinić, Vinkovci, Zagrebačka 18
  3. Marija Matanić, Vinkovci, Blok Alberta Kinerta 10
  4. Mirjana Rako, Ivankovo, Rojičani 92
  5. Jasenka Bebek, Vinkovci, A.Akšamovića 17

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana  28. listopada 2019. godine (ponedjeljak), pisano testiranje s početkom u 10,00 sati i intervju s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto koordinator/ica poslova u provođenju projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, dana 7. listopada 2019. objavljuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci na radno mjesto koordinator poslova u provođenju projekta: Žene za zajednicu, Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci, broj UP.02.1.1.05.0071, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

KOORDINATOR/ICA ZAPOSLENIH ŽENA PROJEKTA – ZAŽELI – „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U OPĆINI STARI MIKANOVCI“
– 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije.

Opis poslova: organizacija i kontrola rada zaposlenih žena, kontaktiranje s dobavljačima opreme i usluga te lokalnim medijima, obavljanje ostalih poslova po naputku voditelja/ice projekta.
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se do završetka Projekta, odnosno do 8. srpnja 2020. godine.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis
2. presliku osobne iskaznice
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. presliku vozačke dozvole
5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje
zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN
6. presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave
ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda
8. Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na
stranicama Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr)

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine www.mikanovci.hr. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Stari Mikanovci, a najkasnije do 15. listopada 2019. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica projekta „Zaželi“ – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Dokumenti:

Prijavi se za sudjelovanje u besplatnim programima obrazovanja i praksi u Jadranka hotelima iz Malog Lošinja

Pučko otvoreno učilište Andragog i Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja provode projekt „Edukacija – ključ uspjeha u turizmu“ u sklopu kojeg je nezaposlenim mladim osobama omogućeno sudjelovanje u besplatnim obrazovnim programima te izgradnja karijere u ugostiteljstvu.

Uvjeti za prijavu za sudjelovanje u projektu i obrazovnom programu su:
  • Da si mlađi/a od 25 godina
  • Da si nezaposlen
  • Da imaš minimalno završenu osnovnu/srednju školu – ovisno o programu
Obrazovanje će se provoditi inovativnom kombinacijom klasične nastave u učionici i on-line prijenosa nastave u stvarnom vremenu tako da sve možeš pratiti od kuće!  
PRIJAVE za sudjelovanje u projektu
 
Kuhar/ica -specijalista zdrave prehrane- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Konobar/ica- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Djelatnik/ica hotelskog domaćinstva- POVEZNICA ZA PRIJAVU
Više informacija i prijavnicu možeš pronaći na broju 0953732250 / mailu projekti.andragog@gmail.com.
 
Veselimo se tvojoj prijavi i srdačno te pozdravljamo!”

Lijep pozdrav

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto viši referent  za komunalne poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Općina Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
viši referent  za komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 6 mjeseci zbog privremeno povećanog opsega posla

Posebni uvjeti:
– stručni prvostupnik pravne ili upravne struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku osobne iskaznice
– presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Za osobe prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se opis poslova te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Stari Mikanovci

Skip to content