Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa za prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“

U svezi oglasa objavljenog dana 7. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“  na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Adela Jurić, Vinkovci, A.Akšamovića 22
  2. Ivana Batinić, Vinkovci, Zagrebačka 18
  3. Marija Matanić, Vinkovci, Blok Alberta Kinerta 10
  4. Mirjana Rako, Ivankovo, Rojičani 92
  5. Jasenka Bebek, Vinkovci, A.Akšamovića 17

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana  28. listopada 2019. godine (ponedjeljak), pisano testiranje s početkom u 10,00 sati i intervju s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

Na temelju članka  50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  broj  13/15 i 6/18), Općinski načelnik donosi slijedeću

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2019./2020.

I.

Općina Stari Mikanovci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu učenicima osnovne škole.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik s prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci.

II.

Nabava udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora sufinancira se u  iznosu od 500,00 kn.

III.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu.

IV.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

V.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.

Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda)  osnovne škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2019/2020.  i original račun o nabavci udžbenika i ostalog školskog pribora.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2019. godine.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Stari Mikanovci.

 

                                                                                                              Općinski načelnik:

                                                                                                    Mario Milinković, bacc.ing.el.

Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 5., članka 25. stavka 5. i članka 26. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 68/18 1 110/18), članka 4. stavka 2. i članka 38. stavka 2.  Zakona o zaštiti od požara ( NN broj 92/10) i članka  31.  Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  br. 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj   4. rujna 2019.  godine, donosi

 

O D L U K U

o organizaciji i radu dimnjačarske službe

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA:

Odluka visini paušalnog poreza

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16. i 106/18) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13, 6/18.), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 4. rujna 2019. donijelo je

 

O D L U K U

o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu robinzonskog turizma

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA: 

Odluka Župana Vukovarsko-srijemske županije o proglašenju elementarne nepogode i Obavijest za prijavu štete

Obavijest kojom se obavještavaju žitelji Općine Stari Mikanovci da je Župan Vukovarsko – srijemske županije proglasio elementarnu nepogodu zbog materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama nastalim zbog vremenske nepogode uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrom dana 7. srpnja 2019. godine.

Svi koji su pretrpjeli štetu, moraju prijaviti u Općinu Stari Mikanovci.

NAPOMENA: Napomena: Ponijeti zahtjev za potporu za 2019. godinu ili drugi dokument kojim se dokazuje osnova korištenja zemljišta

OPĆINA STARI MIKANOVCI
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Dokumenti:

 

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine   d o n o s i                                                                                                                                                                                                       

O D L U K U

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

 Članak 1.

Ovom se Odlukom sukladno postojećoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stari Mikanovci, osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci.

članak 2.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 3.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci sastoji se od:

  • upravljačke skupine i
  • dvije operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8)  pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

ČlanAk 4.

Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

Članak 5.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci.

Članak 6.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Stari Mikanovci.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci, KLASA: 810-01/17-01/5, URBROJ: 2188/11-01-17-1  od 5. srpnja  2017. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                               Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

PREUZIMANJE: Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci (16 kB)

 

 

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Na temelju članka  78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18,   i  članka   31. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine  Stari Mikanovci  na  sjednici održanoj   6. ožujka 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

 

Odluku možete preuzeti na priloženoj poveznici.

– Odluka o komunalnom doprinosu (WORD 62 kb)

Odluka o osnivanju prava građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci, temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 1. i 4. o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), članka  21. Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 16/11 i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18) donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

I.

Općina Stari Mikanovci osniva pravo građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.  Zagreb, na svojoj nekretnini i to na

  • č. br. 1819/4 Kolodvorska – dvorište, trafostanica sa 60 m2 . upisane u z.k.ul.br. 164 k.o.Stari Mikanovci,

u svrhu usklađivanja  stvarnog stanja  sa zemljišno knjižnim za trafostanicu – PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 izgrađenu radi poboljšanja postrojenja za kvalitetniju opskrbu električnom energijom većeg broja potrošača naselja Mikanovci –  Rješenje za uporabu broj: UP/I-06-1091-1974 od 10. 6. 1974. godine izdano od Općine Vinkovci, Općinskog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove Vinkovci.

II.

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme – dok postoji PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 na k,č, br. 1819/4 k.o. Stari Mikanovci, te će se upisati u zemljišne knjige.

III.

Pravo građenja osniva se sukladno članku 1. i 4. Zakona o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), koji propisuje da se za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, ne plaćaju naknade za stjecanje prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovom zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.

IV.

Ugovorom o osnivanju prava građenja utvrdit će se odnosi između Općine Stari Mikanovci i Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci da u ime Općine Stari Mikanovci potpiše ugovor o osnivanju prava građenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum

Skip to content