Odluka o prijemu u radni odnos

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU

 I.

Za obavljanje poslova – radnica u EU projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ zaposliti će se sljedeće osobe:

 1. Mara Kolarević, Stari Mikanovci,
 2. Katica Plivelić, Novi Mikanovci,
 3. Filipa Kedačić, Stari Mikanovci,
 4. Vesna Ivešić, Stari Mikanovci,
 5. Vesna Mravunac, Novi Mikanovci,
 6. Mila Paulić, Stari Mikanovci,
 7. Zora Kulundžić, Stari Mikanovci,
 8. Snježana Bereš, Stari Mikanovci,
 9. Ivana Bujadinović, Stari Mikanovci,
 10. Katica Kulundžić, Stari Mikanovci,
 11. Marija Dančo, Novi Mikanovci,
 12. Dubravka Bogović, Novi Mikanovci,
 13. Nada Jurman, Stari Mikanovci,
 14. Katarina Jurković, Stari Mikanovci,
 15. Branka Bereš, Novi Mikanovci

II.

Radni odnos zasnovat će se na određeno vrijeme u trajanju od  12. mjeseci počevši od 15. listopada 2020. godine do 14. listopada 2021. godine, a  troškovi plaće financirati će se iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216.

 

III.

S osobama iz točke I. ove Odluke zaključit će se ugovor o radu.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                       Općinski načelnik:

                                                                                                     Mario Milinković, bacc.ing.el.

 

PREUZIMANJE:

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci («Službeni vjesnik »Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

O D L U K U
o proglašenju Dana žalosti

Članak 1.

Povodom tragične prometne nesreće u Općini Stari Mikanovci koja se dogodila dana 30. srpnja 2020. godine, proglašavam 01. kolovoz 2020. godine (subota) Danom žalosti na
području Općine Stari Mikanovci.

Članak 2.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade Općine Stari Mikanovci i drugim javnim zgradama na području Općine Stari Mikanovci.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost te organizatori javnih programa i sadržaja da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Prenosimo kompletan tekst Odluke u kojoj je točno objašnjeno tko što smije:

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

– socijalnog distanciranja
– ne zadržavanja na javnim prostorima
– posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
– za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
– za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj možete preuzeti na priloženoj poveznici

Odluka o o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i čl. 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13, 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 26. studenog 2019. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/15, 12/16, 19/17 i 30/18) u članku 13. stavku 1. iznos „5.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „6.000,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Skip to content