Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018/19

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2018/19.

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
– imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
– da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
– presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Projekt Zaželi: Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 11. prosinca 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0071 – Zaželi – Program zapošljavanja žena, KLASA: 910-04/17-07/95, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 8. siječnja 2017. godine, te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :
1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI“ – 2 izvršiteljice

Kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos, a to su :

a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

S posebnim naglaskom na :
– starije od 50 godina
– žene s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja
– azilantice
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine
– beskućnice

Opis poslova:

• dostava namirnica
• održavanje čistoće stambenog prostora
• pranje i glačanje rublja
• ostale usluge u kući i okućnici
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

1. Dokaz o završenoj školi
2. Preslika osobne iskaznice
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za javni poziv – radnica u kući u Projektu „Zaželi“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario Milinković, bacc.in.el.

Download: Javni poziv- Program Zaželi II.

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci.

Tekst natječaja možete preuzeti na priloženoj poveznici.