Javni natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17, članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

I. za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
– spremač/ica (namještenik IV: kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijskirang), jedan izvršitelj.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta..
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– osnovna škola.

III. Na javnom natječaju (u nastavku: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. akona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 57/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) i dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispujavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

V. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
– potvrdu o ostvarenom radnom stažu s HZMO-a,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 15. i 16. ZNS-a (ne treba ovjeravati),
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke
podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte).
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

VI. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

VII. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

VIII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povuka prijavu na natječaj.

IX. Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari
Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za prijam spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI


Dokumenti:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., članka 28. stavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :

1. KOORDINATOR/ICA NA EU PROJEKTU „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

– stručno znanje: visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;
– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje engleskog jezika

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
 • lastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba
  ovjeravati),
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.

Trajanje radnog odnosa – 18 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane prijave podnose se do 12. kolovoza 2020. godine na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica na EU Projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada Općine Stari Mikanovci – ne otvaraj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA:
Danijela Ljubas, mag.iur.


Dokmenti:

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 07/19) Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na upotrebu udrugama, dana 25. lipnja 2020. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama.

Tekst natječaja možete preuzeti na ovoj poveznici.

Dokumenti za preuzimanje:

 

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 07/19) Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na upotrebu udrugama, dana 18. veljače 2020. godine, raspisuje  Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci  na uporabu udrugama

DOKUMENTI:

Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./20

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./20.

Članak 1.
Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2019./20.

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
– imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
– da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
– presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Rang lista Natječaja za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano je temeljem Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, KLASA: 110-03/19-
01/11, URBROJ: 2188/11-01-19-3 od 20. prosinca 2019. godine, koje je donio općinski načelnik Općine Stari Mikanovci, u sastavu:

1. Hrvoje Šutalo – za predsjednika
2. Domagoj Stolnik- za člana
3. Marina Vukušić – za člana.

DONOSI RANG-LISTU TESTIRANJA KANDIDATA:

1. Danijela Ljubas,

Pismeni dio – testiranje 9/10
Usmeni dio – intervju 9/10

UKUPNO: 18/20.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak
1. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o imenovanju.
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti pravovremenu i potpunu dokumentaciju te priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslik diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme. Prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te se može imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
– vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),
– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na javni natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članaka
15. i 16. ZNS-a
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom u Općinskoj vijećnici Općine Stari Mikanovci. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI

DOKUMENTI:

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

1. Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2020. godini temeljem Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

2.Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:
– da ima sjedište na području Općine Stari Mikanovci
– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija
– da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Stari Mikanovci.

3. Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:
a) prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku:
b) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja
c) financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta
e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)
f) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta

4. Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Udruge koje su u 2019. godini koristile financijsku potporu Općine Stari Mikanovci dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku.

5. Rok za prijavu je 31. prosinca 2019. godine.

6. Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.

7. Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.
Temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka pisanim putem dostavljaju se pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.
Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.
Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.

KLASA: 402-08/19-01/37
URBROJ: 2188/11-01-19-01
Stari Mikanovci, 26. studeni 2019.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Preuzimanje dokumenta:

Javni natječaj za dodjelu poticaj

Temeljem Odluke o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

1. Općina Stari Mikanovci dodjeljuje osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile
nekretninu za stanovanje ili ishodili građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, na području Općine Stari Mikanovci i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kn.

2. Poticaj se dodjeljuje u visini od 25.000,00 kuna po korisniku i isplaćuje se na račun korisnika poticaja.

3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

4. Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

5. Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina.

6. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ natječaj za dodjelu poticaja“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci.

7. Prijavi je potrebno priložiti:
– Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole
– Zemljišno knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ne stariji od 30 dana
– Kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu
– Izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (ovjerenu kod javnog bilježnika)
– Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

8. Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

9. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo na temelju čijeg prijedloga Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

10. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2019. godini, odnosno za gradnju nekretnina za koju je građevinska dozvola ishođena 2019. godine i to redoslijedom kupnje prema predanim zahtjevima te u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content