Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Temeljem mjere Javni rad čiji je program temeljen na društveno korisnom radu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a usmjeren nezaposlenim osobama u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, Općina Stari Mikanovci raspisuje

J A V N I PO Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU TURISTIČKO/SPORTSKE/REKREATIVNE INFRASTRUKTURE

Mjesto rada: STARI MIKANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 4
Vrsta zaposlenja: Na određeno
– mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 17.7.2020.
Natječaj vrijedi do: 24.7.2020.

Razina obrazovanja:
– Završena osnovna škola
– Srednja škola 3 godine
– Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Revitalizacija javnih površina, saniranje nelegalnih odlagališta otpada, uređenje dječjih igrališta, pomoć pri pojačanom održavanju čistoće ispred napuštenih kuća itd.

Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete :
1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­ osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­ osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
3. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci, mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o pripadnosti posebnoj skupini (npr. dokaz o broju djece, dokaz invalidnosti, dokaz o pripadnosti nacionalnoj manjini i dr.)

Poslodavac: OPĆINA STARI MIKANOVCI
Kontakt: 032/210-349
pismena zamolba: Školska 1, 32284 Stari Mikanovci

Preuzimanje: Javni poziv

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

Na temelju članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci  (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13 i 6/18) i  Pravilnika o  sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima od 21. prosinca 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: 

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za srijedu 12. lipnja 2019. godine. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 20,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu
3. Izvješće o izvršenju programa za 2018. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program socijalne skrbi
– Program javnih potreba za udruge građana
– Program javnih potreba u sportu
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
– Odluka o raspodjeli sredstava za financijsku potporu političkim strankama
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama
6. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci
7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
8. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) i sukladno  Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Stari Mikanovci  za 2019. godinu, KLASA: 118-01/19-01/08, URBROJ: 2188/11-01-19-1 od  14. ožujka 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

J A V N I   P O Z I V za prijam na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

U cilju  provedbe  programa, odnosno korištenja  mjera  Hrvatskog zavoda   za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“  Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  objavljuje javni poziv  za prijem  na stručno osposobljavanje   za rad bez zasnivanja  radnog odnosa.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) obavljati će se u Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Stari Mikanovci:

Radno mjesto Stručna sprema Broj

izvršitelja

Financijski referent

 

SSS – IV stupanj ekonomskog smjera 1

Kandidati  koji se prijavljuju na ovaj poziv, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da se vode  u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana

– da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje

ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 Kandidati  koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika tražene diplome)
  4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva više od 1 godine u traženom

zvanju ( potvrda HZMO )

  1. dokaz od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba duže od 30 dana, ne starija od mjesec dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), izabrani kandidat polaznik programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora,
– prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci i na web stranici Općine Stari Mikanovci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:  Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1 s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kandidatkinji za koje Hrvatski zavod za zapošljavanje izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno svojim pravilima.

 Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Download: Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci (80 kB)

Projekt Zaželi: Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 11. prosinca 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0071 – Zaželi – Program zapošljavanja žena, KLASA: 910-04/17-07/95, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 8. siječnja 2017. godine, te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :
1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI“ – 2 izvršiteljice

Kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos, a to su :

a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

S posebnim naglaskom na :
– starije od 50 godina
– žene s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja
– azilantice
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine
– beskućnice

Opis poslova:

• dostava namirnica
• održavanje čistoće stambenog prostora
• pranje i glačanje rublja
• ostale usluge u kući i okućnici
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

1. Dokaz o završenoj školi
2. Preslika osobne iskaznice
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za javni poziv – radnica u kući u Projektu „Zaželi“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario Milinković, bacc.in.el.

Download: Javni poziv- Program Zaželi II.