Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općina Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

I. CILJANA SKUPINA

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na teže zapošljive skupine kao što su: žene starosti 50 godina i starije, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

II. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
Za minimalno šest (6) korisnika projekta.

III. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 15.

IV. MJESTO RADA

Navedeni poslovi iz točke II. ovog Javnog poziva obavljati će se na području Općine Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci).

V. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

VI. DOSTAVA PRIJAVA

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ovog Javnog poziva, uz prijavu na natječaj i životopis, dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Preslika osobne iskaznice,
2. Preslika dokaza o završenoj školi,
3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
4. Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr ). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.
Važećom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i potrebne dokumente koji su navedeni u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i valjanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Pisane prijave podnose se osobno ili putem pošte, na adresu:

OPĆINA STARI MIKANOVCI
ŠKOLSKA 1
32284 STARI MIKANOVCI

sa naznakom „Za natječaj – Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

VII.
Prijave se dostavljaju zaključno s danom 01.10.2020. godine.
Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranicama: www.mikanovci.hr

Općinski načelnik

Mario Milinković, bacc.ing.el.

 

DOKUMENTI:

Obavijest o testiranju za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD – „Sudjeluj aktivno danas“

Obavijest o testiranju svim kandidatkinjama prijavljenima na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD – „Sudjeluj aktivno danas“

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz obavještava sve kandidate prijavljene na natječaj za prijem u radni odnos na određen vrijeme na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta SAD „ Sudjeluj aktivno danas“ – Zaželi faza II, o održavanju testiranja prijavljenih kandidata koje će se održati prema slijedećem rasporedu :

Općina Stari Mikanovci -testiranje će se održati 11.09.2020. (petak) u Šahovskom domu u Starim Mikanovcima, na adresi Školska ulica 17, Stari Mikanovci u 10:00 sati.

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu zbog identifikacije kandidatkinja. Kandidatkinje dolaze na testiranje u mjesto (općinu) za koje su se prijavile na natječaju.

Kontakt: Monika Tolj, voditeljica projekta 095 / 737 – 8104
Marijana Cvitanović, asistentica na projektu 098 / 979 – 0640

Poveznica na stranicu LAG- Bosutski niz:
https://lag-bosutskiniz.hr/1644-2/

Javni poziv na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu SAD „Sudjeluj aktivno danas“

Lag Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6, Nijemci, u svojstvu nositelja projekta SAD “Sudjeluj aktivno danas“ (Zaželi Faza II) raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na području 4 jedinice lokalne samouprave ( Općina Babina Greda, Općina Vođinci, Općina Stari Mikanovci i Općina Andrijaševci).

Projekt SAD „Sudjeluj aktivno danas“ osigurava zapošljavanje ukupno 44 pripadnice ciljane skupine na području navedenih JLS-ova.

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa za prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“

U svezi oglasa objavljenog dana 7. listopada 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu koordinatora/ice zaposlenih žena na projektu „Zaželi“  na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Adela Jurić, Vinkovci, A.Akšamovića 22
  2. Ivana Batinić, Vinkovci, Zagrebačka 18
  3. Marija Matanić, Vinkovci, Blok Alberta Kinerta 10
  4. Mirjana Rako, Ivankovo, Rojičani 92
  5. Jasenka Bebek, Vinkovci, A.Akšamovića 17

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana  28. listopada 2019. godine (ponedjeljak), pisano testiranje s početkom u 10,00 sati i intervju s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

Skip to content