NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15) i članka 5.  Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

 

Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Stari Mikanovci – zgrada bivše poljoprivredne zadruge u      Starim Mikanovcima,   ulica  Matije Gupca 1     (k.č. br. 1507/1 k.o. Stari Mikanovci),

površine  62,00 m2.

 

– Namjena:   trgovačka djelatnost

– Početni iznos mjesečne zakupnine:  20,00 kn po m2

– Rok zakupa: 10 godina

– Iznos jamčevine:  3.720,00 kuna

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću koja odgovara namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uplatom na račun: Proračun Općine Stari Mikanovci :

HR6724840081841500008, s pozivom na broj:  68 7706 – OIB, svrha uplate: uplata jamčevine za poslovni prostor.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se može ponoviti.                                                                                         

Kod zaključenja Ugovora o zakupu, jamčevina se uračunava u prvu mjesečnu zakupninu, dok se ostalim sudionicima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina  vraća na njihov  račun, u roku od 15 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuđača.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku, odnosno do 19. studenog 2016. godine.

Na  otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju podaci o svim pristiglim ponudama (ponuđač, namjena, prilozi i visina ponuđene zakupnine).

Neće se razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Poslovni prostor se može razgledati uz prethodi dogovor na tel. 032 210 349.

U trenutku zaključivanja ugovora, izabrani zakupnik dužan je za osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine predati Općini jednu zadužnicu na iznos tromjesečne zakupnine.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine, uz ispunjavanje propisanih uvjeta iz natječaja.

Pri udovoljavanju uvjetima natječaja i kriterijima odabira, prednost imaju natjecatelji iz stavka 1, članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04; 92/05; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11,140/12; 18/13; 148/13 i 92/14) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status.

Najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Općinskog načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– ime, prezime, OIB, adresu, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,

– oznaku poslovnog prostora za koji se natječu i ponuđeni iznos zakupnine.

– dokaz o uplaćenoj jamčevini

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili original ili ovjerenu

presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (ovjerenu obrtnicu),

– potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana , od dana raspisivanja natječaja.

-dokaz da nemaju dospjele nepodmirene obveze prema Općini, ukoliko im po posebnim propisima

nije odobrena odgoda plaćanja obveza

– broj računa  radi povrata jamčevine.

 

Dostava ponuda

Ponude za natječaj dostavljaju se  u pisanom obliku, poštom preporučeno ili osobno u Općinu Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI!«.

Otvaranje ponuda bit će   23. stuednog 2016. godine u  12 sati u prostorijama Općine Stari Mikanovci,  Stari Mikanovci, Školska 1.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Općinski načelnik:

Mario Milinković, bacc.ing.el.

LAG-u Bosutski niz dodijeljena sredstva za provedbu Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. PRR RH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

Lag-u Bosutski niz na temelju privremene Odluke dodijeljeno je 8.565.596,95 HRK

Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke. 

Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK.

Privremenu rang listu i privremeni izvještaj o provedenom natječaju možete vidjeti na mrežnim stranicama Agnecije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/54-lag-a-privremeno-odabrani-za-provedbu-lokalnih-razvojnih-strategija-(lrs)-2128.aspx