NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15) i članka 5.  Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

 

Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Stari Mikanovci – zgrada bivše poljoprivredne zadruge u      Starim Mikanovcima,   ulica  Matije Gupca 1     (k.č. br. 1507/1 k.o. Stari Mikanovci),

površine  62,00 m2.

 

– Namjena:   trgovačka djelatnost

– Početni iznos mjesečne zakupnine:  20,00 kn po m2

– Rok zakupa: 10 godina

– Iznos jamčevine:  3.720,00 kuna

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću koja odgovara namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uplatom na račun: Proračun Općine Stari Mikanovci :

HR6724840081841500008, s pozivom na broj:  68 7706 – OIB, svrha uplate: uplata jamčevine za poslovni prostor.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se može ponoviti.                                                                                         

Kod zaključenja Ugovora o zakupu, jamčevina se uračunava u prvu mjesečnu zakupninu, dok se ostalim sudionicima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina  vraća na njihov  račun, u roku od 15 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuđača.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku, odnosno do 19. studenog 2016. godine.

Na  otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju podaci o svim pristiglim ponudama (ponuđač, namjena, prilozi i visina ponuđene zakupnine).

Neće se razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Poslovni prostor se može razgledati uz prethodi dogovor na tel. 032 210 349.

U trenutku zaključivanja ugovora, izabrani zakupnik dužan je za osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine predati Općini jednu zadužnicu na iznos tromjesečne zakupnine.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine, uz ispunjavanje propisanih uvjeta iz natječaja.

Pri udovoljavanju uvjetima natječaja i kriterijima odabira, prednost imaju natjecatelji iz stavka 1, članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine: 174/04; 92/05; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11,140/12; 18/13; 148/13 i 92/14) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status.

Najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Općinskog načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– ime, prezime, OIB, adresu, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,

– oznaku poslovnog prostora za koji se natječu i ponuđeni iznos zakupnine.

– dokaz o uplaćenoj jamčevini

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili original ili ovjerenu

presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (ovjerenu obrtnicu),

– potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana , od dana raspisivanja natječaja.

-dokaz da nemaju dospjele nepodmirene obveze prema Općini, ukoliko im po posebnim propisima

nije odobrena odgoda plaćanja obveza

– broj računa  radi povrata jamčevine.

 

Dostava ponuda

Ponude za natječaj dostavljaju se  u pisanom obliku, poštom preporučeno ili osobno u Općinu Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI!«.

Otvaranje ponuda bit će   23. stuednog 2016. godine u  12 sati u prostorijama Općine Stari Mikanovci,  Stari Mikanovci, Školska 1.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Općinski načelnik:

Mario Milinković, bacc.ing.el.

LAG-u Bosutski niz dodijeljena sredstva za provedbu Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. PRR RH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

Lag-u Bosutski niz na temelju privremene Odluke dodijeljeno je 8.565.596,95 HRK

Nakon postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke. 

Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK.

Privremenu rang listu i privremeni izvještaj o provedenom natječaju možete vidjeti na mrežnim stranicama Agnecije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/54-lag-a-privremeno-odabrani-za-provedbu-lokalnih-razvojnih-strategija-(lrs)-2128.aspx

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Stari Mikanovci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (032 210 349);
 • putem faksa na broj: +385 (032 210 277);
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr;
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

·         osobno na adresu: Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

·         Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Stana Pavičić

Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1

Tel.: +385 (032 210 349)

Fax.: +385 (032 210 277)

E-mail službenika za informiranje: opcina.stari.mikanovci@vk.t-com.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Općina Stari Mikanovci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. Presliku  jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. presliku jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. presliku jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. presliku jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9.      pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokasete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Stari Mikanovci izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Općina Stari Mikanovci  ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općina Stari Mikanovci može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,

4.      ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16),

·         Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),

·         Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stari Mikanovci,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

·         Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu