II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 27.06. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je II. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stari Mikanovci za 2018. godinu

Na temelju odredbi čl. 29.st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stari Mikanovci za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. godine temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (N.N.br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32.  Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 25.04. 2018. godine, temeljem članka 39. st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

Poziv: Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Stari Mikanovci

Općina Stari Mikanovci temeljem članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) izlaže na javni uvid Program raspolaganja u trajanju od 15 dana, zaključno s danom 8. lipnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 25. svibnja 2018. do 8. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:00 h u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati). O svim prigovorima će odlučiti Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja i dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Općine Stari Mikanovci, ili poštom na adresu 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, zaključno s 8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Milinković, bacc.ing.el.

PRILOG: PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba

Na temelju članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 15/13) i Programa za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Stari Mikanovci je objavila Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u programu – Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu.

Trajanje programa je 6 mjeseci, broj traženih radnika/ca je 10, a mjesto rada je područje Općine Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci).

Prijave  se primaju do 28. svibnja  2018. godine u zgradi Općine Stari   Mikanovci, Školska 1 ili poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci 32284 Stari Mikanovci, Školska 1.

Javni poziv možete preuzeti na priloženoj poveznici:

 

Poziv OPG-ima

Poštovani OPG-i s područja LAG-a BOSUTSKI NIZ ako se bavite proizvodnjom aronije tj. proizvoda od aronije javite nam na mail LAG-a.

Isto tako ako se bavite proizvodnjom ostalih prehrambenih proizvoda namijenjenih za prodaju, javite nam vrstu te količine proizvoda.

Mail: lag.bosutski.niz@gmail.com

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (”Narodne novine” 80/13, 153/3 i 78/15), članka 29. stavak 1 i 2 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (”Narodne novine” 3/17) i članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 15/13) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. na okoliš.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/15), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine je donijelo je slijedeću ODLUKU o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu

I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Stari Mikanovci. Sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Mikanovci.

II.
Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu od 500,00 kn.

III.
Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

IV.
Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.
Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) osnovne škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2018/2019 i dokaz o nabavci udžbenika i ostalog školskog pribora.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2018. godine.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Stari Mikanovci.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 15/13), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj  27. ožujka 2018. godine  donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci.

Odluku možete preuzeti na priloženom linku.