Poziv OPG-ima

Poštovani OPG-i s područja LAG-a BOSUTSKI NIZ ako se bavite proizvodnjom aronije tj. proizvoda od aronije javite nam na mail LAG-a.

Isto tako ako se bavite proizvodnjom ostalih prehrambenih proizvoda namijenjenih za prodaju, javite nam vrstu te količine proizvoda.

Mail: lag.bosutski.niz@gmail.com

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (”Narodne novine” 80/13, 153/3 i 78/15), članka 29. stavak 1 i 2 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš (”Narodne novine” 3/17) i članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 15/13) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. na okoliš.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/15), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine je donijelo je slijedeću ODLUKU o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu

I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Stari Mikanovci. Sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Mikanovci.

II.
Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu od 500,00 kn.

III.
Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

IV.
Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.
Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) osnovne škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2018/2019 i dokaz o nabavci udžbenika i ostalog školskog pribora.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 30. rujna 2018. godine.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Stari Mikanovci.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 15/13), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj  27. ožujka 2018. godine  donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci.

Odluku možete preuzeti na priloženom linku.

Održana početna konferencija Projekta Zaželi

Dana 20. ožujka u prostorijama Osnovne škole Stjepana Cvrkovića u Starim Mikanovcima održana je konferencija Projekta Zaželi, koji se financira u iznosu od 100 % iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je 8. siječnja u trajanju od 30 mjeseci. Ovim projektom zaposlili smo deset žena s područja Općine Stari Mikanovci koje će pružati podršku za 75 korisnika. Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju, povećanje kvalitete života i briga o osobama starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju ali i osoba s invaliditetom.

Više od konferenciji i Projektu Zaželi zaželi možete pronaći na web stranici zazeli.mikanovci.hr.

LUTKARSKO PROLJEĆE U STARIM MIKANOVCIMA

Općina Stari Mikanovci organizira predstave za najmlađe.

Ponedjeljak, 19. ožujka 2018 – ˝Životinjsko carstvo˝
Utorak. 20. ožujka 2018. – ˝Majstori˝
Četvrtak, 22. ožujka 2018. – ˝Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan.˝
Petak, 23. ožujka 2018. – ˝Umišljen miš˝

Pozivamo svu djecu kao i zainteresirane roditelje da dođu u Dom kulture, ulaz besplatan.

Pokrovitelji :

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
MINISTARSTVO KULTURE
OPĆINA STARI MIKANOVCI

Lutkarsko proljeće u Starim Mikanovcima

Općina Stari Mikanovci poklanja najmlađima za Uskrs četiri predstave koje će se održati u Domu kulture Stari Mikanovci.

  • 19. ožujka u 13:30 – ŽIVOTINJSKO CARSTVO (Kazalište Tvornica lutaka Zagreb)
  • 20. ožujka U 18:00 – MAJSTORI (Hrvatsko kazalište Pečuh)
  • 22. ožujka u 18:00 – PRIČA O BOGICI ILI NIJE SR AMOTA BITI SIROMAŠAN (Kazalište Prijatelj Zagreb)
  • 23. ožujka u 11:00 – UMIŠLJEN MIŠ (Kazalište Licem u lice Split)

Ulaz je slobodan

 

Obavijest – Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje od 2018. – 2024.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Općina Stari Mikanovci objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STARI MIKANOVCI ZA RAZDOBLJE 2018. – 2024. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine trajat će od 8. veljače 2018. godine do 8. ožujka 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 8. ožujka 2018. godine na adresu Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1 svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi